Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis” pārdošanu izsolē

Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis”

dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,

pārdošanu izsolē

Pamatojoties uz 26.05.2016. Jēkabpils novada domes lēmumu, Jēkabpils novada pašvaldība 2016.gada 14.jūlijā plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, rīko Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis” dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā (turpmāk-Objekts), mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv.

Objekta izsoles sākumcena EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro 00 centi).

Visu Izsoles objektu var iegādāties viena persona. Izsolē pārdodamais īpašums sastāv no četriem dzīvokļu īpašumiem:

  1. Dzīvokļa īpašums “Sēklu Iecirknis”-1, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 900 0409 (dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes – 442/1765) – 44,2 m²; Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2331.
  2. Dzīvokļa īpašums “Sēklu Iecirknis”-2, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 900 0410 (dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes – 439/1765) – 43,9 m²; Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2332.
  3. Dzīvokļa īpašums “Sēklu Iecirknis”-3, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 900 0411 (dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes – 442/1765) – 44,2 m²; Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2333.
  4. Dzīvokļa īpašums “Sēklu Iecirknis”-4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 900 0412 (dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes – 442/1765) – 44,2 m²; Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2334.

 

Izsoles objekta apkārtnē tika veikti sakopšanas darbi – tika nozāģēti lielie koki, kas traucēja un radīja draudus ēkas drošībai. Nākotnē šo četru dzīvokļu māju var izveidot kā divstāvu dzīvojamo māju.

Nekustamais īpašums atrodas netālu no Ābeļu pagasta centra – 1,5 km.

Inga Bokāne

Jēkabpils novada pašvaldības

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas

īpašuma pārvaldīšanas speciāliste

T:65220822, Mob.:29359866

K.Sēļa foto