Realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”

erafes

Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvalde ir ieviesusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” (Id. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/149/026). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un tās ir 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 263 945,94, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 214 075,02, bet neattiecināmās EUR 49 870,92. No kopējām attiecināmajām ERAF finansējums ir EUR 181 963,76, bet pašvaldības budžeta finansējums EUR 32 111,26.

Projekta ietvaros tika izstrādāta tehniskā dokumentācija un realizēti būvdarbi. Iepirkumu procedūras rezultātā par būvdarbu veikšanu tika noslēgts līgums ar SIA „Ventars”, reģistrācijas Nr.90000024559, ar līguma cenu EUR 205 420,70 bez PVN. PVN 21% sastāda EUR 43 138,35. Objekta būvuzraudzību veica SIA „Vide un būve”, reģistrācijas  Nr.4360302377 par līguma cenu EUR 1976,37 un pieskaitot PVN nodokli 21% – EUR 415,04, kopā līguma summa ir EUR 2391,41. Autoruzraudzību veica SIA „Belss”, reģistrācijas Nr.40003237609 par līguma cenu EUR 1280,58 un pieskaitot PNV nodokli 21% EUR 268,92, kopā līguma summa ir EUR 1549,50, kurš bija izstrādājis arī tehnisko projektu par kopējo summu EUR 6159,30.

Realizējot ieceri, objekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”, ir nodots ekspluatācijā.

Projekts tika ieviests, lai uzlabotu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas kvalitāti, kā arī notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Vidsalas ciemā.

 

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale