Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” līdz 22. aprīlim pieņem projektu pieteikumus

leader

BIEDRĪBA „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA”

izsludina atklātu sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 04.oktobra noteikumiem  Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – no 2014. gada  18. marta  līdz 2014. gada 22. aprīlim.

413.pasākumā tiek izsludināta projektu pieņemšana 1 rīcībā:

2. aktivitāte – Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide  sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

3. un 5. rīcības mērķis – sekmēt tautas dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstību, organiski savienojot vietējo dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ar mūsdienu dzīves standartiem un modernajām tehnoloģijām.

5. rīcība – „Veselība un sports – saudzē sevi un vidi”. (Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai, rīcībai piešķirtais kopējais  atbalsta apmērs – EUR 39 631.48. Viena projekta izmaksu maksimālā summa – EUR 7000.00

Plānotās darbības:

ü  Sporta un veselības centru izveidošana un labiekārtošana, infrastruktūras izveide un inventāra iegāde;

ü  Sporta un aktīvās atpūtas vietu izveidošana un/vai labiekārtošana;

ü  Slēpošanas, snovborda, skeitborda, riteņbraukšanas, u.c. sporta trašu izveidošana un labiekārtošana;

ü  Inventāra iegāde, arī līdz šim mazāk populāru sporta veidu un veselību veicinošu pasākumu norisei;

ü   Vides objektu labiekārtošana, norāžu sistēmas izveide;

ü  Veselību spēcinošu dabas taku izveide vai uzlabošana;

ü  Daudzveidīgu bērnu vasaras nometņu ar dažādām – atpūtas, vides izglītības, utt. –  zonām izveidošana, iekārtošana;

ü  Vides izglītības centru izveidošana un attīstība.

ü  Citas aktivitātes, kas atbilst II. Prioritātes mērķim un 5.rīcības būtībai. 

Projektu vērtēšanas kritēriji – 1) 3 vispārīgie kritēriji, kas attiecināmi uz visām paredzētajām rīcībām  413.pasākumā:

1. Kritērijs: „Projekts tiek realizēts partnerības darbības teritorijā.” Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti, vai „neatbilst” – 0 punktu. Saņemot 0 punktus šai kritērijā, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts.

2. Kritērijs: „Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas attiecīgajai prioritātei”. Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „neatbilst” – 0 punktu.

3. Kritērijs: „Projekta aktivitātes atbilst attiecīgās prioritātes mērķiem un rīcības aktivitātēm”. Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „neatbilst” – 0 punktu.

Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem 2. un 3. kritērijā kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 4 punkti.

2)  kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas attiecināmi uz visām paredzētajām rīcībām  413.pasākumā:

Nr.

Kritērijs

Kas tiek vērtēts

0 – ne-atbilst

0,5 – vāji

1,0 – ap-mierinoši

1,5 – labi

2 –ļoti labi

1. Projekta kopējā loģiskā uzbūve –  cik precīzi izvirzīti mērķi un uzdevumi;-  vai mērķi un uzdevumi saskan ar plānotajām aktivitātēm un paredzētajām izmaksām;-  vai paredzētie rezultāti ir adekvāti – t.i. nav pārspīlēti vai situācijai neatbilstoši;-  cik skaidrs un pārliecinošs ir ieceres formulējums;-  esošās situācijas loģiska un saprotama, reālajai  situācijai atbilstoša analīze.
2. Apzināta projekta vajadzība;radoša, inovatīva projekta ideja –  cik pieprasīta ir projekta ideja – iedzīvotāju  pirmsprojekta aptaujas (413.pasākumā) rezultātu izvērtējums, secinājumi;-   labākās projekta idejas atlase atbilstoši apzinātajai  situācijai, tās pamatojums, saistība ar iesniedzēja  līdzšinējo un plānoto darbību;-   ja tādas nav, aprakstā nepieciešams pamatot, kādēļ un kādā veidā iesniedzējs plāno attīstīt jaunu darbības  virzienu;-  saikne ar citām aktivitātēm, kas būtu jāparedz, lai  projekta rezultāti dotu iespējami lielāko atdevi;-  projekta rezultātu uzturēšanai un attīstībai plānotie  finanšu un cilvēkresursi.
3. Plānoto pasākumu apraksta kvalitāte –  ieviešanas apraksta kvalitāte: vai tā sniedz pilnīgu un  skaidru priekšstatu, kas un kādā veidā tiks darīts projekta ieviešanas laikā.          

 

3) Katrai rīcībai atbilstošie specifiskie kritēriji:

Nr. Kritērijs 0 – ne-atbilst 0,5 – vāji 1,0 – ap-mierinoši 1,5 – labi 2 –ļoti labi
413.pasākums:
5. Projektu konkurss  – Veselība un sports – saudzē sevi un vidi”, (Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai)
1. Projekts ir aktuāls konkrētās apdzīvotās vietas  situācijā/ īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu skaitam šai apdzīvotajā vietā un viņu nodrošinājumam ar pieejamību sporta aktivitātēm          
2. Projekts ir aktuāls konkrētās apdzīvotās vietas ekoloģiskajā vai sociālajā situācijā          
3. Projektā ir iekļautas infrastruktūras uzturēšanas un aktivitāšu ilgtspējas komponentes.          

Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem katrā rīcībā specifisko kritēriju kopsummā, lai sniegtais atzinums būtu pozitīvs, ir 3 punkti.

Vienāda punktu skaita gadījumā 413.pasākumā 5.rīcībā prioritārs ir projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 1.specifiskajā kritērijā.

Ir iespēja iesniegt projekta iesniegumu arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā. To  iesniedz Lauku Atbalsta dienestā. Elektroniskā pasta adrese- lad@lad.gov.lv

Projektu īstenošanas ilgums – projekta iesnieguma iesniegšanas (LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu) gads un nākošais gads.

Ar vietējo attīstības stratēģiju un Rīcības plānu var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā www.partneribaselija.lv ,kā arī ar minētajiem dokumentiem iepazīties un projektu iesniegumus var iesniegt biedrības „Lauku partnerība Sēlija” birojā darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00 Skolas ielā 16a, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, kontaktpersona Skaidrīte Medvecka, tel. 65236604, 26590352, e pasts: sk_medvecka@inbox.lv