Izsludināts Jēkabpils novada 2014. gada NVO iniciatīvu konkurss

nvo konkursa logoApstiprināts

Ar Jēkabpils novada domes

27.02.2014. sēdes lēmumu

Protokols nr.4

 

NVO 2014. gada iniciatīvu konkursa NOLIKUMS

 

I. Nolikuma mērķis

 

1.1       Nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursa mērķis ir iedzīvotāju iesaistīšana un atbalsta sniegšana Jēkabpils novadā reģistrētām NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību Jēkabpils novadā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, vides aizsardzības, sociālās sfēras aktivitāšu dažādošana novada iedzīvotājiem.

 

II. Vispārīgie noteikumi

 

2.1       Konkursā var piedalīties Jēkabpils novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību novadā.

2.2       Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst pārsniegt EUR 400,- un 90% no aktivitātes kopējā budžeta. Ne mazāk kā 10% no aktivitātes īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem jānodrošina tās veicējam no saviem vai citu līdzekļiem. Līdzekļi var tikt nodrošināti arī kā ieguldījums natūrā – NVO telpu (ja tās nav novada pašvaldības īpašums), resursu, materiāli tehnisko līdzekļu pielietojums, kā arī darbinieku brīvprātīgais darbs, kas tiek aprēķināts, vadoties no vidējās darba samaksas valstī par konkrēta darba veikšanu.

2.3       Viena organizācija šinī konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu.

2.4       Projekta pieteikumā iekļauto aktivitāšu skaits nav ierobežots.

2.5       Kopējā konkursam paredzētā summa 2014. gadā ir EUR 4500.

2.6       Iniciatīvu atbalsta gadījumā Dome piešķir līdzekļus šādām izdevumu pozīcijām: samaksa nodarbību, apmācību vadītājiem; aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie materiāli, pakalpojumi un inventārs, tai skaitā – dalībnieku ēdināšanas izdevumi, ja tas nepieciešams (ne vairāk kā 15% no projekta budžeta); transporta izdevumi aktivitāšu norises nodrošināšanai. Līdzekļi netiek piešķirti telpu remontam, pamatlīdzekļu iegādei, administratīvā personāla atalgojumam un organizācijas ikdienas izdevumu segšanai.

 

III. Projektu prioritātes

 

3.1       Dome nosaka šādas prioritārās jomas atbalsta sniegšanai: veselīgs un aktīvs dzīvesveids, mūžizglītība, sabiedrības integrēšana un ar to saistīti pakalpojumi. Nav izslēgts atbalsts inovatīviem projektiem un iniciatīvām citās sfērās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā

 

IV. Projektu iesniegšana

 

4.1       Nevalstiskās organizācijas projektus iesniedz līdz 2014. gada 1. aprīlim Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, aizzīmogotā aploksnē ar norādi „NVO projektu konkursam”.

4.2       Projekti, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti.

4.3       Lai piedalītos projektu konkursā, nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz:

4.3.1    projekta pieteikums un izmaksu tāme (1. pielikums – 2014. gada NVO iniciatīvu konkursa NOLIKUMS );

4.3.2    organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;

4.3.3    biedrības apliecinājums par līdzfinansējuma avotiem;

4.3.4    organizācijas vadītāja un projekta koordinatora CV, speciālistu CV (ja nepieciešams);

4.3.5    Projekta digitālo versiju nosūta uz e-pasta adresi novads@jekabpilsnovads.lv

 

 

V.      Nevalstiskās organizācijas projekta aktivitāšu realizācijas un atskaites iesniegšanas laiks ir līdz kārtējā gada 15. decembrim.

 

VI.

 

6.1       NVO pieteikumus izskata komisija šādā sastāvā:

– Vadītājs – Jēkabpils novada domes izpilddirektors Jānis Subatiņš;

– Jēkabpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina;

– Jēkabpils novada domes projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva;

– Jēkabpils novada domes deputāts Aivars Vanags;

– Jēkabpils novada sporta pasākumu organizators Aivis Kokins;

– Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis.

6.2       Komisija izskata iesniegtos pieteikumus, un veic to izvērtējumu, sākotnēji identificējot tos pieteikumus, kas atbilst atbalsta sniegšanai NVO – organizācija ir reģistrēta, visas aktivitātes tiek realizētas Jēkabpils novadā, tās atbilst prioritārajām sfērām, iesniegums un to pavadošie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši noteikumu prasībām.

6.3       Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek sakārtoti prioritārā secībā. Pirmām kārtām līdzekļi tiek piešķirti NVO, kuru pieteikumi guvuši augstāko darba grupas novērtējumu.

6.4       Ja nepieciešams, komisija var lūgt NVO iesniegt papildus informāciju, kā arī uzaicināt NVO pārstāvi piedalīties darba grupas sēdē un sniegt papildus paskaidrojumus, kā arī piešķirt daļēju finansējumu projekta īstenošanai.

6.5       Gadījumos, kad darba grupas viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par līdzvērtīgiem, kā papildus kritēriji izvirzāmi:

6.5.1    iniciatīva tiek īstenota vietā, kur pašvaldības piedāvājums konkrētajā jomā netiek nodrošināts vai tiek nodrošināts nepietiekami;

6.5.2    plānoto dalībnieku skaits;

6.5.3    plānota starppaaudžu saite.

6.6       Komisija iesniedz projektu izvērtēšanas protokolu Jēkabpils novada domes grāmatvedībā un atbild par līgumu slēgšanu ar atbalstīto projektu ieviesējiem.

 

VII. Budžetā apstiprinātie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz NVO norādīto kontu pēc komisijas lēmuma pieņemšanas un vienošanās noslēgšanas starp Domi un NVO.

VIII. Atskaišu un pārskatu sniegšanas kārtība

 

8.1       Ne vēlāk kā līdz 15.decembrim vai pēc projekta īstenošanas datuma NVO iesniedz Domei: saturisko pārskatu brīvā formā par iniciatīvas īstenošanu un finanšu atskaiti par iniciatīvas īstenošanu. Saturiskajam pārskatam pievieno: Fotomateriālus, preses publikācijas, projekta novērtēšanas u.c. materiālus, kas apliecina iniciatīvas norisi.

8.2       Publicitāte veicama projekta īstenošanas laikā, bet ne vēlāk kā līdz atskaišu iesniegšanai, Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā ,,Ļaudis un darbi’’, pašvaldības mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv,  un iespēju robežās citos masu mēdijos.

8.3       Ja NVO nav savlaicīgi iesniegusi nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai arī šie dokumenti ir nepilnīgi sagatavoti, Dome neizskata turpmākos NVO iesniegumus atbalsta saņemšanai līdz brīdim, kamēr tiek iesniegta atbilstoši sagatavota dokumentācija.

8.4       Dome var veikt neatbilstoši izmantoto līdzekļu piedziņu no projekta īstenotāja, saskaņā ar noslēgto līgumu.

 

Ar pielikumu var iepazīties šeit: 2014. gada NVO iniciatīvu konkursa NOLIKUMS