Izsludināti projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām Vides politikas pamatnostādņu īstenošanai

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursus vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” sadarbības projektu starp NVO un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādņu īstenošanai.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteikto rīcības mērķu īstenošanai.

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, par sadarbības partneri piesaistot vides institūciju.

Konkursu ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt šādu Vides politikas pamatnostādnēs noteikto rīcības mērķu un aktivitāšu īstenošanai:

1. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu rīcības mērķim A1 – „Nodrošināta kvalitatīva vides komunikācija

  • Dabas izglītības nodarbību īstenošana un materiālu izstrāde par īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem un teritorijām;
  • Nacionālas nozīmes vides izglītības centru darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai.

Kopējais pieejamais finansējums 200 000.00 EUR; sadarbības partneri – Dabas aizsardzības pārvalde, Nacionālais Botāniskais dārzs un Latvijas Dabas muzejs.

2. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu rīcības mērķim A5 – „Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā

  • Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā novērtējot piesārņojošo vielu emisiju samazināšanos;
  • Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana (t.sk., bet ne tikai apmācības ar situācijas analīzi, praktiskiem uzdevumiem, programmatūras pielietošanu);
  • Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām personām (t.sk., bet ne tikai praktisko apmācību veikšana, pastiprināta zvejas kontrole nārsta laikā).
  • Praktiski pasākumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai.

Kopējais pieejamais finansējums 145 000.00 EUR; sadarbības partneri – Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde.

3. Projektu konkurss Vides politikas pamatnostādņu rīcības mērķim C1 – „Saglabāta un atjaunota ekosistēmu un to dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidība

  • Praktisku plānošanas pasākumu realizācija mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanā;
  • Praktisku pasākumu īstenošana dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Kopējais pieejamais finansējums 145 000.00 EUR; sadarbības partneris – Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2014.gada 14. līdz 28.jūlijam.

Projektu konkursu nolikumi un projektu iesnieguma veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv,  sadaļā „Projektu konkursi”/„Projektu konkursa nolikumi“.

Papildus jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lvafa@lvafa.gov.lv

Avots: www.esfinanses.lv