Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju

Spied uz attēla, lai lasītu attīstības programmu

Jēkabpils novada attīstības programma tika izstrādāta 2010.- 2011.gadā. Ir pagājuši 5 gadi kopš attīstības programmas apstiprināšanas. Daudzi uzdevumi, kas bija noteikti attīstības programmā ir jau izpildīti, citi ir zaudējuši aktualitāti, tāpēc Jēkabpils novada dome 2015.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.317 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu”.

Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī lēmumu pieņēmējus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas aktualizācijas procesā, sniedzot savus ierosinājumus par veicamajiem darbiem tuvāko 3 gadu periodā.

Savus ierosinājumus par attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu varat iesniegt, aizpildot pievienoto veidlapu. Aizpildītās veidlapas var iesniegt pagastu pārvaldēs vai novada administrācijā līdz 10.03.2016, kā arī elektroniski, nosūtot aizpildītu veidlapu uz e-pastu: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads . Veidlapa būs pieejama arī novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv .

Iesniegtos priekšlikumus izvērtēs izveidotā Jēkabpils novada attīstības un plānošanas darba grupa un iekļaus aktualizētajā attīstības programmas Rīcības plānā.

Veidlapa lejupielādei un aizpildīšanai mājās (Word .doc)

Veidlapa aizpildīšanai interneta pārlūkā

 

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, t.28698128