Aktualitātes projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” īstenošanā

erafes

Kalna pagastā turpinās darbs pie ūdenssaimniecības projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/138/040 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā”.

Ir izstrādāts tehniskais projekts, kurš akceptēts Būvvaldē 2014.gada 13.janvārī. Projekta izstrādātājs – SIA „BELSS”, noslēgtā līguma summa, ieskaitot PVN, ir EUR 3572,48. 2013.gada 18.septembrī noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību ar SIA „BELSS” par kopējo summu EUR 688,67. SIA „Vide un būve” veikusi tehniskā projekta ekspertīzi par EUR 593,98.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 146 754,07. ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot  EUR 124 740,97. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 177 572,42. Līdz šim no CFLA saņemts avanss EUR62 370,49.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Maruta Cankale