Aktualitātes projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciemā” īstenošanā

erafes

Rubenes pagastā turpinās darbs pie ūdenssaimniecības projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/118/033 „Ūdenssaimniecības  attīstība Jēkabpils novada Rubenes  pagasta Slates ciemā”.

Ir izstrādāts tehniskais projekts, kurš akceptēts Būvvaldē 2014.gada 13.janvārī. Projekta izstrādātājs – SIA C projekti”, . 2013.gada 23.septembrī noslēgtā līguma summa par Tehniskā projekta izstādi un autoruzraudzību, ar  PVN, ir EUR 3105.90 . SIA „Vide un būve” veikusi tehniskā projekta ekspertīzi par EUR 392.54.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 82 987,06. ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot  EUR 70 539,00. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 100 414,34. Līdz šim no CFLA saņemts avanss EUR 50 183,98.

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme