Realizētie

 • Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jēkabpils novada pašvaldībā
 • „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/
 • Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana
 • Klēts – Latviskās dzīvesziņas krātuve
 • Kompaktdiska “Pī Daugavas Loba dzeive” ierakstīšana
 • Learning from Nordic countries – best practices and experience sharing to raise administrative capacity of municipality (Mācīšanās no Ziemeļvalstīm – labas prakses un pieredzes apmaiņa lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo kapacitāti)
 • Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai
 • Izglītības iestāžu informatizācija
 • Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās
 • Ūdenssaimniecības attīstība Kalna pagasta Dubultu ciemā
 • Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Slates ciemā
 • Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija
 • Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana
 • Where We Come from (No kurienes mēs nākam)
 • Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Leimaņu pagasta Mežgales ciemā
 • Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Rubeņu ciemā
 • Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā
 • Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jēkabpils novada Zasas pagastā
 • Sadzīves atkritumu izgāztuves „Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā”
 • Kalna pagasta atkritumu izgāztuves „Starenieki” rekultivācija
 • Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija
 • Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama deju kolektīvam
 • European Chamber Music (Eiropas kamermūzika)
 • Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai
 • Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
 • Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada jauktajam korim
 • Veselības takas izveide Ābeļu pagasta Brodu ciemā
 • Meža dienas 2012
 • Tautas tērpu elementu iegāde Rubenes kultūras nama tautas deju kolektīviem
 • Radošās attīstības centra rekonstrukcija Rubenes kultūras nama ēkā
 • Aktīvās atpūtas laukuma izveide un aprīkošana ar bortiem Jēkabpils novada Rubeņu ciemā
 • Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana – trenažieru un elektroniskās sistēmas iegāde
 • „A community approach to Engaging Disadvantaged Adults through Tourism” (Kopienas pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur tūrismu), saīsināti ComTour
 • Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs
 • Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
 • Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
 • Velo–gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā
 • Būvinženiera piesaiste Jēkabpils novada pašvaldībā
 • Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā
 • Jēkabpils novada Kalna pagasta kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija
 • Krēslu iegāde Rubeņu kultūras namam pasākumu norises kvalitātes uzlabošanai
 • Informācijas stendu izveide un uzstādīšana publiskās infrastruktūras uzlabošanā Jēkabpils novada pašvaldībā
 • Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana iedzīvotājiem lauku dzīvesdziņas popularizēšanai Leimaņu pagastā
 • Sporta centra izveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības nostiprināšanai
 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē un Zasas pagasta pārvaldes administratīvā ēkā
 • Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā
 • Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā
 • Meža dienas 2011
 • Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija
 • Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība – rekonstrukcija un renovācija Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciematā
 • Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitētes uzlabošanai
 • Krīzes centra Leimaņu pagastā aprīkošana un labiekārtošana
 • Atkritumu savākšanas kvalitātes uzlabošana publiski pieejamās vietās Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā
 • Radošās attīstības centra izveidošana un aprīkošana Rubenes kultūras namā
 • Aprīkojuma iegāde Ābeļu bērnu dienas centram
 • Tautas tērpu iegāde Jēkabpils novada Zasas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam
 • Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības uzlabošana Jēkabpils novadā
 • Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstrukcija Dignājas pagastā
 • Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija Kalna pagastā
 • Rubenes kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija
 • Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
 • Dignājas pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana
 • Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija
 • Rubenes pagasta Rubenes pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija
 • Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
 • Rubenes kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija II
 • Brivdabas pašākumu nodrošinājums
 • Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršota rekonstrukcija 
 • Dignājas pagasta Darbnīcu ielas un nobrauktuves rekonstrukcija
 • Sporta laukuma rekonstrukcija un brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā
 • Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru
 • Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā 
 • Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija
 • Ūdenssaimniecības attīstība Dignājas pagasta Vandānu ciemā 
 • Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija