Izglītības iestādes

[collapse id=”collapse_10″]
[citem title=”Ābeļu pamatskola” id=”citem_91″ parent=”collapse_10″]

Pasta adrese – Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5212

E –pasts: abelupsk@jekabpilsnovads.lv

Direktors:  Juris Gaigals

Skolas telefons:  65236835

Direktora telefons 65236656; 26422133

 

Skolēnu skaits pamatizglītības programmā –  99, pirmsskolas izglītības programmā – 7.

14 pedagogi, 5 tehniskie darbinieki.

Izglītības programmas.

 • Pamatizglītības programma  (izglītības programmas kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
 • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Piebilde: bērni, kam piemērotas atbilstošas speciālās programmas, mācās integrēti vispārējās izglītības klasē. Šie bērni klasē ir ne vairāk kā 4-6. Klases piepildījums līdz ar to nav lielāks par 21 skolēnu.

Skolas atbalsta personālu sastāda izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, mediķis.

 

Skolas vēsture

Par Ābeļu skolas radīšanas gadu tiek uzskatīts 1840., kad vietējais zemnieks Jurģis Dzenītis savā mājā sāk apmācīt tuvējos iedzīvotājus lasīt, rakstīt un rēķināt.

1846. – 1898.g. par skolotāju strādā Jānis Dzenītis.

1881.gadā skola pārceļas uz jaunu divstāvu ēku Jēkabpils – Dignājas ceļa malā.

Pēc pirmā pasaules kara šī ēka ir sagrauta un mācības notiek Ābeļu vasaras pusmuižā Daugavas krastā.

Jaunas skolas celtniecība tiek pabeigta 1941.gadā. Kā lauku skola tā bija projektēta četrām klasēm ar internāta telpām.

Padomju laikā skola ir rajona izglītības nodaļas pakļautībā. Augot klašu skaitam, skolā notiek pastāvīgas iekšējas pārbūves.

Pēc 1991.gada skola atkal nonāk pašvaldības pārziņā.

Pēc 2011.gada, pateicoties pašvaldības vadītāju iniciatīvām, skolas infrastruktūra tiek papildināta ar izglītības attīstībai nozīmīgām būvēm.  Skola tiek pozicionēta kā izglītības, kultūras un aktīvas atpūtas un sadarbības centrs vietējai kopienai. Liela uzmanība tiek veltīta kvalitatīvas informācijas pieejamībai digitalizācijas laikmetā, saglabājot un attīstot emocionālu inteliģenci.

 

Dalība projektos.

Pēc 2001.gada skola piedalījusies lielākos projektos un konkursos, gan stiprinot materiālo bāzi, gan pieredzi izglītībā, sekmējot integrēšanos Eiropas telpā.

2001.g. – 2003.g. darbība Eiropas izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas Comenius 1 starptautiskā skolu attīstības projektā „Patstāvība un atbildība personīgajā izglītībā”

2003. – 2013.g. Skolotāju individuāla dalība SOCRATES apakšprogrammas Comenius 2 profesionālās pilnveides programmās.

2008.g. Projektu konkurs „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma“

 

01.05.2010. – 30.06.2011. ELFLA LAD pasākums, aktivitāte3.2.1. „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve

24.08.2011. – 31.10.2012.  ELFLA, Lauku atbalsta dienesta, Leader programmas finansēts projekts „Sporta centra izveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības nostiprināšanai”

01.08.2011. – 31.07.2013. Dalība mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektā „European Chamber Music” (Eiropas kamermūzika)

1.11.2013. – 31.03.2014. ELFLA programma „ Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana- trenažieru un elektroniskās sistēmas iegāde”.

 

 Ārpusstundu nodarbības.

 • Folkloras kopa „Mikālēni”
 • 1.-4.klašu ansamblis
 • 1.-4.klašu koris
 • 1.-4.klašu tautiskās dejas
 • 1.-5.klašu teātris
 • Mazpulki
 • Novadpētniecības pulciņš.
 • Programmēšanas pulciņš „Iekustini savu androidu”
 • Vieglatlētikas, sporta spēļu pulciņi.

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Sporta diena
 • Valodu diena
 • Skolotāju diena
 • Rudens talka
 • Mārtiņi
 • Lačplēša dienas skrējiens
 • 18.novembra svētki
 • Filmu vakars (ap veļu laiku)
 • Ziemassvētku darbnīcas
 • Ziemassvētki
 • Labdarības akcija „No sirds uz sirdi”
 • Karnevāls
 • Mācību olimpiādes un konkursi
 • Popiela
 • Pavasara talka
 • Lieldienas
 • Meža dienas
 • Veselības nedēļa
 • Svētku diena „Māmiņas smaids”
 • „Dziesma skolas paaudzei”


Skolas muzejs pamatā izveidots, pateicoties ilggadējā skolotāja Arnolda Jakubovska entuziasmam. Pašreiz skolas muzeju pārzin skolotāja S.Zepa.  Muzeja materiāli par Ābeļu pamatskolu ir atrodami arī Ābeļu pagasta muzejā.

[/citem]
[citem title=”Dunavas pamatskola” id=”citem_5″ parent=”collapse_10″]

KONTAKTINFORMĀCIJA:

(Pašnovērtējums, Pielikums )

Dunavas pamatskola,
Dunavas pagasts
Jēkabpils novads
LV – 5216,
Tālr. 65229400
e-pasts: dunavaspsk@jekabpilsnovads.lv
Direktors – Uģis Vārslavāns

SKOLAS KOLEKTĪVS:

pirmskolas vecuma bērni – 7,
skolēni – 26,
pedagogi – 10,
tehniskie darbinieki – 3.

SKOLA ĪSTENO:

 • Pamatizglītības programmu (kods – 21011111).
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods – 01011111).
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods – 21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods – 21015811)
 • Sešas interešu izglītības programmas.

Interešu izglītības programmas:

 1. Vokālais ansamblis 1.-9.kl.
 2. Sporta pulciņš 6.-9.kl.
 3. Kokapstrādes pulciņš 6.-9.kl.
 4. Skatuves runas pulciņš 1.-9.kl.
 5. Vizuālās mākslas pulciņš 1.-9.kl.
 6. Novadpētniecības pulciņš 6.-9.kl.

 

SKOLAS VĒSTURISKIE FAKTI:

 • 1919.gadā Dunavā „Abaronu” mājā tiek atvērta pirmā skola.
 • 1929.gadā darboties sāk Vecā skola – speciāli skolas vajadzībām celta divstāvu koka ēka.
 • 1988.gadā atklāj Jauno skolu, kur dunavieši mācās joprojām.
 • 1991.gadā skolu pārņem Dunavas pagasta pārvalde.
 • 1994.gadā skolā notiek pirmais salidojums. Turpmāk salidojumi notiek ik pēc pieciem gadiem.
 • 2009.gadā skolas ēka tiek renovēta – nomainīti logi, nosiltināts jumts un sienas.
 • 2009.gadā skolu pārņem Jēkabpils novada pašvaldība.

 

SKOLA IR REALIZĒJUSI PROJEKTUS:

Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas “Pārmaiņu iespējas skolām” projekts “Dunavas Pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru.” (2010.) Ieguvumi projektā:

–          apmācības semināri ikvienam kopienas loceklim (bezdarbnieki, vecāki, pensionāri u.c.)

–          praktiskas nodarbības ēdiena gatavošanā un mājokļa remontdarbos

–          papildināts bibliotēkas fonds

–          izveidots centrs skolas un ģimenes atbalstam

–          iegādāts datorkomplekts ar programmatūru, fotokamera

–          vasaras akadēmija skolēniem

–          iegādāts sporta inventārs ( bumbas, florbola komplekts galda novuss un galda teniss), intelektuālās spēles

Lauku atbalsta dienests (LAD) „Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršota rekonstrukcija.” (2010.) Ieguvumi projektā:

–          sporta zāles paplašināšana, kosmētiskais remonts

–          sanitāro mezglu (sporta korpusa) labiekārtošana

–          sporta spēļu laukuma ierīkošana

–          autostāvvietas ierīkošana

–          tradīciju zāles ierīkošana

Biedrības „Ūdenszīmes” organizētais un Šveices finanšu instrumenta atbalstītais projekts „Mana zeme. Mana dzīve. Mans mantojums.” (2011.) Ieguvumi projektā:

–          noorganizētas 16 novadpētniecības nodarbības skolēniem

–          veicināta vietējā patriotisma attīstība

–          sekmēta paaudžu saiknes stiprināšana (nodarbībās iesaistīti pagasta pensijas vecuma iedzīvotāji ar zināšanām un pieredzi)

–          nodrošinātas saturiskas brīvā laika pavadīšanas un jaunu zināšanu apguves iespējas skolēniem

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”(Klientu kluba „Mēs paši”) „Atpūtas vietas ierīkošana pie Dunavas daudzfunkcionālā centra.” (2011.) Ieguvumi projektā:

–          koka nojume – lapene

–          zaļā klase pie Dunavas skolas

–          atpūtas vieta dunaviešiem un viesiem

–          vietējo iedzīvotāju aktivitāte lapenes tapšanā

ELFLA, LEADER programma „Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā.” (2012.) Ieguvumi projektā:

–          izveidots un aprīkots Vides interpretācijas centrs

–          iegādāts mēbeļu komplekts, IT komplekts, 20 saliekamās gultas, 5 tūrisma inventāra komplekti

–          Telpa tiek izmantota pieaugušo apmācību semināru rīkošanai, kā arī skolēnu izglītošanā

Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas skolu partnerība projekts „European Chamber Music”, Dignājas pamatskolas sadarbības partneris. (2011. – 2013.)

–          kopīgi pasākumi ar Dignājas un Ābeļu pamatskolām

–          kultūras apmaiņa starp Eiropas valstīm

–          jaunas pieredzes apguve

–          svešvalodas prasmju uzlabošana

–          daļēji apgūta Eiropas valstu mūzika

–          dziesmu ierakstīšana

–          Ziemassvētku apsveikumu gatavošana partneriem

–          skolēnu regulāra sazināšanās ar vēstuļu un e-pasta palīdzību

–          skolēnu koncerts Lietuvā

Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas “Pārmaiņu iespējas skolām” 2.kārta  – projekts “Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana.” (2012.-2013.) Projekta ietvaros ir veikts:

–          Izglītības pieejamības uzlabošana pirmsskolas vecuma bērniem – aprīkota bērnu rotaļu istaba ar jaunām mēbelēm, rotaļlietām, fizisko aktivitāšu inventāru.

–          Iedzīvotāju apmācības – atbalsts nodarbinātības veicināšanā ( semināri dārzkopībā, komunikācijā un angļu valodas apguve pieaugušajiem).

–          Modernizēts skolas mājturības kabinets ( veļas mazgājamā mašīna, šujmašīna, ledusskapis u.c.).

–          Mazā biznesa praktiskā skola ( biznesa plānu izveidošana, pieredzes brauciens uzņēmējdarbības uzsākšanai).
 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA:

Interešu izglītības programmas:

 • Vokālais ansamblis 1.-9.kl.
 • Sporta pulciņš 6.-9.kl.
 • Kokapstrādes pulciņš 6.-9.kl.
 • Skatuves runas pulciņš 1.-9.kl.
 • Vizuālās mākslas pulciņš 1.-9.kl.
 • Novadpētniecības pulciņš 6.-9.kl.

SKOLAS TRADĪCIJAS:

 • Skolotāju diena;
 • Rudens ziedu izstāde;
 • Miķeļdiena un dārzeņu izstāde;
 • Lāčplēša diena un lāpu gājiens līdz Baltajam krustam;
 • Latvijas Republikas gadadiena;
 • Ziemassvētki;
 • Konkurss „Erudīts”;
 • Mācību priekšmetu olimpiādes un pēcpusdienas.
 • Represēto piemiņas diena pie vecās Dunavas pamatskolas ēkas 25.martā un 14.jūnijā.
 • Lieldienas;
 • Labo darbu pēcpusdiena;
 • Mācību ekskursijas pavasarī;
 • Pēdējais zvans;
 • Pamatskolas izlaidums;

SKOLAS MUZEJS:

Dunavas pamatskolā kopš 1990.gada atrodas Dunavas skolas un pagasta muzejs. Eksponāti atspoguļo skolas un pagasta vēsturi, savāktas daudzas senlietas. Muzeju vada skolas direktors Uģis Vārslavāns, kura vadībā darbojas jaunie novadpētnieki.

[/citem]
[citem title=”Dignājas pamatskola” id=”citem_4″ parent=”collapse_10″]

Dignāja, Jēkabpils novads, LV-5215

Direktore Anda Ķiploka

Tālr.65229057, mob.tālr. 26406844

e-pasts: dignajaspsk@jekabpilsnovads.lv

Pašvērtējums

 

Dignājas pamatskola īsteno trīs izglītības programmas:

Pamatizglītības programma – 36 skolēni,

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – 2 skolēni,

 

Pirmsskolas programma – 18 bērni.

Dignājas pamatskolā strādā 14 augsti kvalificēti pedagogi, kuri nemitīgi profesionāli pilnveidojas, meklē radošus izaicinājumus piedaloties dažādos konkursos un projektos. Seši pedagogi ir skolas absolventi.

Skolas darbību palīdz nodrošināt 6 tehniskie darbinieki.

 

No Jēkabpils balts lielceļš
Uz Ilūksti kur trauc,
Pie sevis paviesoties
Tur Dignāja mūs sauc…

Ģipterānu skolas skolotāja Anna Rieksta

 

Dignājas pamatskolas vēstures fakti

 

Pēc aculiecinieku domām, Ģipterānu skola savu darbību uzsākusi 1863. vai 1864.gadā. Skolu izveidi Dignājas pagastā atbalstījis un veicinājis luterāņu draudzes mācītājs Veirihs.

Pirmā pasaules kara laikā skolas vienstāva ēku nopostīja līdz pamatiem.

No 1928.gada skolēni sāka mācīties jaunajā trīsstāvu ēkā.

1936.gadā skolā notika pirmais izlaiduma vakars. 1940.gada 3.jūnijā skolā uz izlaidumu ieradās Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis un pie skolas iestādīja ozolu.

1940./41.g. skolu skar pārmaiņas mācību un audzināšanas darba sistēmā.

1963./64.m.g. skola iegūst nosaukumu – Dignājas astoņgadīgā skola.

1989./90.m.g. tā kļūst par Dignājas deviņgadīgo skolu.

1991.gada 26.februārī skolu pārņem Dignājas pagasta padome.

1991.gada augustā Latvija atgūst neatkarību.

Ar 1992.gada 1.septembri skola tiek pārsaukta par Dignājas pamatskolu.

1994.gadā tiek organizēts pirmais skolas salidojums – skolas pastāvēšanas 130 gadu jubilejas svinības.

Bijušā internāta telpās mājvietu radusi pirmsskolas vecuma bērnu grupa, noasfaltēts skolas pagalms, veikts kapitālais remonts skolas ēkas 3.stāva kapitālais remonts.

2003.gada nogalē skolas 1.un 2.stāvam nomainīti logi un durvis.

2004.gada 18.maijā Daugavas nedēļas ietvaros Dignājas pamatskolā viesojās Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un vadīja Daugavas stundu skolēniem. Tad prezidente kopā ar skolas kolektīvu iestādīja liepu – kā simbolu pastāvošām un mūžīgām kultūras un izglītības vērtībām.

2007./2008. gadā skola ir ieguvusi jaunu veidolu, tā atjaunota un kapitāli izremontēta, siltināta, ierīkota centrālā apkure, nomainīts jumts.

2009.gadā labiekārtota skolas apkārtne, veikta sporta laukuma rekonstrukcija, iekārtots rotaļu laukums, zaļā klase.

2012.gadā pirmsskolas grupas telpās ir veikta daļēja rekonstrukcija, tās gaumīgi izremontētas un labiekārtotas pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām.

Skola modernizēta informāciju tehnilogiju jomā: viena klase aprīkota ar multimēdiju iekārtu, iegādati 6 jauni datori skolēniem.

2013.gada 25.oktobrī skolā viesojās izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis kopā ar valsts sekretāra vietnieci, Izglītības departamenta direktori Eviju Papuli, ministra padomnieci komunikācijas jautājumos Unu Ahumu-Ozolu.

 

2013.gada augustā sekmīgi noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekts „European Chamber Music”. Projektu īstenoja Jēkabpils novada Dignājas pamatskola sadarbībā ar Dunavas pamatskolu un Ābeļu pamatskolu.

Dignājas pamatskola ieguvusi Bērniem draudzīgas skolas nosaukumu, veicinot draudzīgu vidi skolā, pozitīvas saskarsmes veidošanu, savstarpēju sadarbību un līdzdalību.

2008.gadā skola uzsākusi un joprojām turpina līdzdalību Ekoskolu programmā.

2013.gada rudenī skolas telpās darbu uzsāka Sabiedriskais centrs.

2014.gada maijā Dignājas pamatskola atzīmēja 150.dzimšanas dienu.

 

Skolēniem ir iespēja pilnveidoties sekojošās ārpusstundu nodarbībās:

Folkloras kopā “Dignõjīši”;
Teātra pulciņā “ Spēlēsim teātri” ;
Mazpulkā;
Vides pulciņā.

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena;
 • Skolotāju diena;
 • Gadskārtu ieražu svētki:
 • Mārtiņdienas gadatirgus;
 • Meteņi;
 • Lāčplēša diena, lāpu gājiens;
 • novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
 • Ziemassvētku pasākumi;
 • Valentīndiena – angļu valodas pēcpusdiena;
 • Sporta pasākumi – olimpiskā diena, spēka diena;
 • Mātes diena – pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts;
 • Absolventu salidojumi;
 • Pēdējais zvans;
 • Pirmsskolas grupas un 9.klases absolventu izlaidumi.

 

[/citem]
[citem title=”Zasas vidusskola” id=”citem_3″ parent=”collapse_10″]

Kontaktinformācija  (Pašnovērtējums)

Zasa, Jēkabpils novads, LV-5239

Tālrunis: 65231061, e-pasts: zasavsk@inbox.lv, zasavsk@jekabpilsnovads.lv

 

Skolas direktore: Olita Spēka

Tālrunis: 27008981, e-pasts: olita.speka@jekabpilsnovads.lv

Skola īsteno šādas programmas

Skolas kolektīvs

Skolēnu skaits-168, no tiem 40 pirmsskolas grupā. Skolotāji-23, tehniskie darbinieki-14, sezonas strādnieki-2. Atbalsta personāls- logopēds, psihologs. Skolā šobrīd strādā 16 absolventi. Skolu apmeklē skolēni no Rubeņu, Leimaņu, Kalna, Dignājas un Zasas pagastiem.

Skolas vēstures fakti

1939. gadā tiek atklāta 6- gadīgā pamatskola. 1940.gada apmeklēja valsts prezidents Kārlis Ulmanis un iestādīja ozolu mācību dārzā.1945.gadā skolā atvēra pirmo vidusskolas klasi. 1950.gadā pirmais vidusskolas izlaidums. Skolu beigusi 1zelta medaļniece, 2 sudraba medaļnieki. Skolas 75.gadu jubileju svinēs 2014.gadā 7.oktobrī. Skolas salidojumi tiek organizēti ik pēc 5 gadiem jūlijā.

Interešu izglītības nodarbības

 

Fakultatīvās nodarbības

 

Tautisko deju pulciņš 1.-2.klaseTautisko deju pulciņš 3.-4.klaseTautisko deju pulciņš 5.-6.klaseTautisko deju pulciņš 7.-9.klaseTautisko deju pulciņš 10.-12.klaseKoris 1.-2.klaseKoris 3.-4.klaseVokālais ansamblis 5.-9.klaseSkolas avīze „Baltais ceļš” Matemātikas draugs 6.klaseiMākslas 3.-10.klaseiMūsdienu deja 5.-6.klaseiKristīgā mācība 1.-7.klaseiAngļu valoda 1.klaseiKokapstrāde 5.-6.klasei 

Skolas dalība projektos, ieguvumi

17 skolotāji piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 12 skolotāji ieguva -2.pakāpi, 11 skolotāji- 3.pakāpi.

ES programma „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projekts „Where we Come from”, Nr. LV-11-E-58-2012-R3 01.02.2013. – 30.09.2013./apmaiņas pasākums 06.07.2013. – 13.07.2013. Latvija, Lietuva, Norvēģija, Spānija – 40 dalībnieki (32 jaunieši un 8 grupu līderi) Projekts noslēdzies. Sadarbība turpinās.

 

Projekta ieguvumi:

 • Iespēja piedalīties apmaiņas pasākumā 5 Zasas vidusskolas jauniešiem, 3 skolas absolventiem un 2 skolotājiem – pieredze, komunikācija angļu valodā, dažādu valstu kultūras mantojuma izpēte, prasmju attīstīšana un uzlabošana
 • Interneta bloga izveidošana un papildināšana – publicitāte Zasas vidusskolai, Zasas pagastam, Jēkabpils novadam, Jēkabpilij, vietējiem cilvēkiem, sabiedriskajām aktivitātēm un procesiem
 • Publicitāte vietējos un reģionālajos laikrakstos, mājaslapās; vairāki video un jauniešu veidotā filma youtube vietnē
 • Projekta laikā tapušo radošo tekstu krājums, kas izplatīts visās 7 Jēkabpils novada pagastu pārvaldēs, kā arī novada pašvaldības domē, 6 skolās, 11 pagastu bibliotēkās un 5 skolu bibliotēkās
 • Projekta vajadzību nodrošināšanai iegādāts projektors.
 • Gatavojoties projekta Iepriekšējās plānošanas vizītei un vasaras apmaiņas pasākumam, vēl vairāk sakārtotas un sakoptas vietas, ko apmeklēja un izmantoja projekta dalībnieki
 • Skolas jauniešu piedalīšanās projektā kalpo kā labs stimuls jauniešu piesaistīšanai izvēlēties mācības turpināt mūsu vidusskolā, jo skola, kura piedalās šāda veida projektos un sniedz iespēju saviem skolēniem tādos piedalīties, noteikti kļūst populārāka potenciālo skolas audzēkņu acīs
 • Pieredze projektu sagatavošanā, īstenošanā un gala atskaites sagatavošanā
 • Laba sadarbība ar novada administrāciju, pagasta pārvaldes darbiniekiem un, it īpaši, pagasta pārvaldes grāmatvedi.

 

Noslēdzies ERAF projekts „Informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmeņa paaugstināšana Zasas vidusskolā” Ieguvumi-1 interaktīvā tāfele, digitālā datu kamera, multimediju sistēmas sensoru komplekts, 2 portatīvie datori, 14 stacionārie datori.

 

Skola piedalās Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” projekta “Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 īstenošanā 2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g. Noorganizēti 3 semināri skolotājiem par šādām tēmām „Pedagoga tēla veidošana sevis un skolas prezentēšanai.” „Microsoft programmu iespējas mācību procesa pilnveidošanai.” „Skolotāja darbības riski: izdegšana, stress, to pārvarēšanas iespējas.” Skolotājiem un vecākiem – seminārs „Pedagogu un vecāku sadarbība- pienākumi, atbildība un mērķi bērnu izglītībā.” 2 mobilitātes braucieni uz Rumāniju. Piedalījās 7 skolotāji.

Angļu valodas prasmju pilnveides kursi- 23 dalībnieki, Izpētes pasākums „Vasaras akadēmija” 45 bērniem, pasākumi karjeras izglītībā- ekskursija uz Rīgas lidostu, Aknīstes kūdras fabriku, izbraukuma seminārs pa novada skolām, konference „Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā un mājās”, 3 izstādes. Publicitāte vietējos un reģionālajos laikrakstos, mājaslapās. Iegādātas kancelejas preces, datortehnika- multifunkcionāla iekārta, izstāžu stends un 4tāfeles. Darbs turpinās pie avīzes un brošūras izveides.

2014.gada augustā Nanjingā (Ķīna) notiks 2.Pasaules Jaunatnes vasaras Olimpiāde, kad visas pasaules labākie jaunākie sportisti, vecumā no 14 līdz 18 gadiem, sacentīsies un noskaidros labākos 28 sporta veidos un 222 disciplīnās.

Zasas vidusskolas 7.klase iesaistījās SKOLU SADRAUDZĪBAS PROJEKTĀ ar mērķi veicināt informācijas apmaiņu un komunikāciju starp jauniešiem no dažādām valstīm visā pasaulē, daloties valstu kultūru un tradīciju daudzveidībā.

Sadraudzības klases, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām (internets, video, blogi…), iepazīstinās viens otru ar savu valstu kultūru, tradīcijām, vēsturi, ģeogrāfiju, dzīves veidu un sazināsies savā starpā angļu valodā. Rezultātā tiks iegūtas zināšanas pa abām projekta dalībvalstīm- Latviju un Ķīnu. Skolēni Nanjingā veidos informācijas telti (stendu) Pasaules kultūras ciematā Olimpiādes laikā un prezentēs Latviju 2.pasaules jaunatnes olimpiādes dalībniekiem – tas ir visai pasaulei.

Projekts neparedz ciemošanos pie skolēniem Ķīnā, taču ir veids, kā iegūt draugus pasaulē un stāstīt citiem par savu valsti, novadu un skolu.

Zasas vidusskola piedāvā:

 • mācīties sakoptā vidē-Zasas muižas parka teritorijā;
 • iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību;
 • izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus;
 • lietderīgi pavadīt laiku līdz autobusu reisiem pagarinātās darba dienas grupā un ārpusstundu nodarbībās (interešu izglītība un fakultatīvās nodarbības);
 • darboties skolēnu pašpārvaldē;
 • izmantot skolas muzeja materiālo un informatīvo bāzi, arī digitalizētā veidā.
 • apmeklēt Viesītes sporta skolas nodarbības;
 • apmeklēt Jēkabpils mākslas skolas filiāles nodarbības;
 • skolas sporta zālē, izmantojot skolas resursus, organizēt pagasta un novada iedzīvotājiem pieejamas sporta nodarbības un sacensības, skolas telpās kursus, pedagogu apmācības, skolas ēdnīcā- dažādus pasākumus;
 • vasaras un ziemas brīvlaikā skolas telpas izmantot atpūtas un sporta nometņu organizēšanai;
 •  izmantot LAD programmu „Skolas auglis”;
 •  Izmantot LAD programmu „Skolas piens”.

 

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Ziedu skate, Dzejas dienas, 10.klases iesvētības, Olimpiskā diena, Rudens pārgājiens, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirgus, Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa, Lāčplēša dienai veltīts pasākums, Ziemassvētku koncerts, Erudīts, Valentīndiena, Žetonu vakars, Atvērto durvju diena, Radošo darbu izstādes, Projektu nedēļa, Vecāku dienas, Mātes dienai veltīts pasākums, Pateicības pasākums vecākiem un skolēniem, Olimpiāžu, konkursu dalībnieku, sportistu apbalvošana, Gada noslēguma prezentācijas, Pēdējais zvans, Izlaidumi, Absolventu salidojumi.

Īpaši sasniegumi

 • Draudzīgais aicinājums 2012 Nominācija: izaugsme matemātikā lauku vidusskolu grupā
 • Latvijas 36.skolēnu zinātniskajā konferencē 3.pakāpe (Latviešu literatūra un vēsture) 2012.
 • Latvijas 37.skolēnu zinātniskajā konferencē 1.pakāpe (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūra, zinātne un vēsture) 2013.

 

 • 1.vieta valstī Olimpiskā diena fotogrāfiju konkursā „Olimpiskie apļi” (2012.)
 • 1.vieta valstī Olimpiskā diena video konkursā „Esam sportiska ģimene” (2013.)

Deju kolektīvs „Dzirnupīte” piedalījās XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā

[/citem]
[citem title=”Rubeņu pamatskola” id=”citem_1″ parent=”collapse_10″]

Kontaktinformācija:

Adrese: Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

Tālrunis: 65228204, e-pasts : rubenespsk@jekabpilsnovads.lv

Rubeņu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Skolas kolektīvs:

 • 14 bērni pirmsskolas grupās „Zelta sietiņš” ,
 • 57 skolēni pamatskolas klasēs,
 • 18 pedagogi,
 • 11 pastāvīgā darba tehniskie darbinieki,
 • 6 apkures sezonas darba darbinieki

Skola īsteno:

 • Pirmsskolas izglītības programmu,
 • Vispārējās pamatizglītības programmu,
 • Astoņas interešu izglītības programmas.

Skolā strādā logopēds un psihologs.

Skolas vēstures fakti:

Skolas ēka uzcelta 1904.gadā, piebūve skolai – 1965.gadā, pirmsskolas grupu ēka (bērnudārzs) „Zelta sietiņš” nodota ekspluatācijā 1988.gadā.

1992.gadā skola nodota Rubenes pagasta pašvaldībai.

Ar  2013.gada 1.janvāri skolai  mainīts nosaukums no Rubenes pamatskolas uz Rubeņu pamatskola.

Skolai realizēti 3 projekti:

 • ERAF projekts „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija”
 • ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”
 • KPFI projekts „Siltumefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās” (Rubenes pirmsskolas izglītības ēkai „Zelta sietiņš”)

No 2013 – 2015 gadam skola piedalījās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammā „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā „Preparing for Europe, Preparing for Life”. Projekta sadarbības partnerskolas ir no Polijas, Slovēnijas, Norvēģijas.

Ārpusstundu nodarbības:

 • 1.- 4.klašu koris
 • 1.- 4.klašu tautas deju kolektīvs
 • Jauno satiksmes dalībnieku (velosipēdistu)  pulciņš
 • Zēnu vokālais ansamblis
 • 5. – 9.klašu jauktais vokālais ansamblis
 • Kokapstrādes nodarbības
 • Kulinārijas pulciņš
 • Solistu nodarbības
 • Sporta pulciņš
 • Skatuves mākslas kolektīvs
 • Vizuālās mākslas pulciņš.


[/citem]
[/collapse]