Bibliotēkas

 Iestāde Vadītājs Tālrunis e-pasts
Ābeļu bibliotēka Ineta Survillo 65207281 abelubib@jekabpilsnovads.lv
Dignājas bibliotēka Dace Grigorjeva 29869741 dignajasbib@jekabpilsnovads.lv
Dunavas bibliotēka Sandis Ruļuks 26001672 dunavasbib@jekabpilsnovads.lv
Kalna bibliotēka Maruta Orbidāne 65229537 kalnabib@jekabpilsnovads.lv
Leimaņu bibliotēka Līga Lācīte 65229701 leimanubib@jekabpilsnovads.lv
Liepu bibliotēka Ināra Valaine 20371522 liepubib@jekabpilsnovads.lv
Mežzemes bibliotēka Gunta Jaunzeme 65229566 mezzemesbib@jekabpilsnovads.lv
Rubeņu bibliotēka Agra Ozoliņa 65228160 rubenubib@jekabpilsnovads.lv
Slates bibliotēka Līga Zālīte 22346995 slatesbib@jekabpilsnovads.lv
Tadenavas bibliotēka Aina Timofejeva 28685188 tadenavasbib@jekabpilsnovads.lv
Zasas bibliotēka Inese Grauze 20371521 zasasbib@jekabpilsnovads.lv

 

[collapse id=”collapse_69″]
[citem title=”Ābeļu bibliotēka – vadītāja Ineta Survillo” id=”citem_96″ parent=”collapse_69″]

abelu_biblioteka

Tālrunis: 652 07281 , e-pasts: abelubib@jekabpilsnovads.lv

Adrese: Pagastmāja, Ābeļi,  Jēkabpils nov. LV-5212

Bibliotēka atvērta:

! Ābeļu bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā no 14. jūlija līdz 27. augustam. Bibliotēka būs atvērta un bibliotēkas vadītāja strādās 22.;29. jūlijā un 5.;12. augustā.

P.

8.00 – 16.00

O.

8.00 – 16.00

T.

10.00 – 18.00

C.

8.00 – 16.00

P.

8.00 – 16.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:
Bibliotēkas krājums – 8684
Lietotāju skaits – 264
Apmeklējumu skaits – 3891
Izsniegums – 19847

Pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas: Ābeļu jaunatnes kultūras biedrības bibliotēka un 1923. gadā dibinātā Salas patērētāju biedrības bibliotēka, kas domāta Ābeļu pagasta iedzīvotājiem.
Tagadējā bibliotēka dibināta 1955. gadā. Pirmajā pastāvēšanas gadā fondā ir 941 izdevums. Bibliotēka atrodas Ābeļu pagasta padomes ēkā.
Bibliotēkā gadu gaitā izveidots daudzpusīgs literatūras fonds, kas spēj apmierināt bibliotēkas lietotāju intereses. Bibliotēkas lietotāji ir gan skolēni un skolotāji, gan  mājsaimnieces un pensionāri.
Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbība vērsta uz plānveidīgu, nepārtrauktu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Plašāka informācija par bibliotēku šeit: kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Dignājas bibliotēka – vadītāja Dace Grigorjeva” id=”citem_85″ parent=”collapse_69″]

Dignajas biblioteka

Tālrunis: 29869741 , e-pasts: dignajasbib@jekabpilsnovads.lv, daal69@inbox.lv

Adrese: „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5215

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 16.00

O.

8.00 – 16.00

T.

8.00 – 16.00

C.

8.00 – 16.00

P.

10.00 – 18.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:
Bibliotēkas krājums – 5033
Lietotāju skaits – 190
Apmeklējumu skaits – 2500
Izsniegums – 6528

 

Dignājas pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas. Viena no senākajām bibliotēkām, kas darbojusies Jēkabpils rajonā, atvērta 1892. gadā Dignājā. Tā bija Dignājas Dziedāšanas biedrības bibliotēka. Grāmatas varēja lasīt tikai biedrības biedri. Lasīšana bija par maksu. Dziedāšanas biedrības biedriem, kuri bija nedziedātāji, gadā bija jāmaksā biedru nauda – viens rublis, bet dziedātājiem – 50 kapeikas. 1911. gadā ar policijas rīkojumu bibliotēku slēdza, kā iemeslu minot nepieļaujama satura grāmatu atrašanos tajā. Dignājā darbojās arī Lauksaimniecības biedrības bibliotēka un Dignājas kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka. Ārsts un kultūras darbinieks Pēteris Kalniņš, kas visiem spēkiem rosināja kultūras dzīvi Dignājā un tās apkārtnē, Dignājā nodibināja vēl vienu bibliotēku.

1949. gadā līdz ar kolhoza dibināšanu Dignājā atvēra bibliotēku. Sākumā tā atradās Dignājas ciema Zemgaļos, 50-tajos gados bibliotēku pārcēla uz pagasta padomes ēku, tagad tā atrodas Dignājas pagasta Vandānos.

Bibliotēkas vadītāja veiksmīgi piedalās dažādu projektu konkursos, tādejādi iegūstot līdzekļus, fonda papildināšanai.

Bibliotekāre uzsver, ka apmeklētājus  ne vien interesē grāmatas un prese, bet arī iespēja ar bibliotekāru pārrunāt dažādus notikumus valstī, sevišķi politikā, un pagasta jaunumus.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv
[/citem]
[citem title=”Dunavas bibliotēka – vadītājs Sandis Ruļuks” id=”citem_54″ parent=”collapse_69″]

dunava

Tālrunis: 26001672, e-pasts: dunavasbib@jekabpilsnovads.lv, dpb@inbox.lv

Adrese: Dunavas skola, Dunava, Jēkabpils nov., LV-5216

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 16.00

O.

8.00 – 16.00

T.

8.00 – 16.00

C.

8.00 – 16.00

P.

8.00 – 16.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:
Bibliotēkas krājums – 8064
Lietotāju skaits – 247
Apmeklējumu skaits – 16144
Izsniegums – 11011

Jēkabpils novada Dunavas pagastā darbojas divas bibliotēkas – Dunavas  bibliotēka un Tadenavas bibliotēka.

Dunava izbaudījusi dažādu reformu sekas. Laika gaitā mainījušās pagastu un apriņķu (rajonu) nosaukumi un robežas. 20.gs. 30. gados Dunavas pagastā darbojās Lauksaimniecības biedrības bibliotēka. Padomju varas gados Dunavas pagasta Sudrabkalnā darbojās bibliotēka, ko vēlāk slēdza.

Pašreizējais Dunavas pagasts izveidojies, apvienojot Daugavpils rajona Dvietes un Bebrenes pagastu un Jēkabpils rajona Dignājas un Rubenes pagastu daļas.

1948. gadā izveido Dunavas ciema padomes bibliotēku, tagadējo Dunavas pagasta bibliotēku.

Vairākus gadus Dunavas pagasta bibliotēkas vadītāja bija Indra Ruļuka, bet tagad ir Sandis Ruļuks.

Bibliotēkas lietotāji no bibliotekāra gaida visdažādāko informāciju: gan  par dažādiem lauksaimniecības jautājumiem, gan jaunāko likumdošanā u.c.

Bibliotekārs uzskata, ka bibliotekāram jābūt informētam par notiekošo gan savā pagastā un rajonā, gan valstī un pasaulē.

Bibliotēkā ir savāktas  iedzīvotāju atmiņas. Cilvēki labprāt dalās atmiņās par savu dzīvi un citiem dažādiem notikumiem.  Sadarbojoties ar Dunavas pamatskolas muzeju un pagasta kultūras dzīves organizatori, bibliotēkā izveidota plaša novadpētniecības materiālu kopa Dunavieši laiku lokos.

Kopā ar Dunavas pagasta zemes ierīkotāju ir izveidots ceļvedis pa Dunavas novadu.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Kalna bibliotēka – vadītāja Maruta Orbidāne” id=”citem_75″ parent=”collapse_69″]

Kalna bibliotēkas ēka

Tālrunis: 652 529537, e-pasts: kalnabib@jekabpilsnovads.lv, marutao@inbox.lv

Adrese: Atvari, Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220

Bibliotēka atvērta:

P.

brīvs

O.

9.00 – 18.00

T.

9.00 – 18.00

C.

9.00 – 18.00

P.

9.00 – 18.00

S.

9.00 – 15.30

Sv.

Brīvdienas

Katru darbadienu (un sestdien) pusdienlaiks no 12.00 – 12.30

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:
Bibliotēkas krājums – 5788
Lietotāju skaits – 142
Apmeklējumu skaits – 2688
Izsniegums – 4411

 

Kalna bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kurā ikviens iedzīvotājs var saņemt nepieciešamo informāciju, kā arī rast veldzi savai dvēselei.

Bibliotēka dibināta 1946. gadā. Tā atradās toreizējā Vidsalas pamatskolā. Bibliotēkas izveidotājs un pirmais vadītājs bija skolotājs Pēteris Lejnieks. 1954.gadā bibliotēka pārcelta uz pašreizējo atrašanās vietu Kalna pagasta „Atvaros”, kur tā atrodas vienā ēkā ar Kalna pagasta pārvaldi.

Bibliotēka lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 

Bezmaksas pakalpojumi:

o    Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana;

o    Uzziņas un konsultācijas (konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, informācija par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem);

o    novadpētniecības materiālu izmantošana;

o    bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi un tml.);

o    konsultācijas datorprasmes apgūšanā un informācijas meklēšanā internetā;

o    datorprogrammu, interneta un bezvadu interneta izmantošana;

o    elektronisko datu bāzu izmantošana (e-katalogs, Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, kā arī Latvijas filmu portāls www.filmas.lv).

o    lai pilnībā apmierinātu lietotāju pieprasījumus pēc literatūras, tiek izmantots starpbibliotēku abonements.

 

Maksas pakalpojumi – kopēšana, izdruka, skenēšana (saskaņā ar Jēkabpils novada domes apstiprinātiem izcenojumiem).

 

2012. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta, piešķirot tai vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Ar 2009. gadu uzsākta lietotāju elektroniskā apkalpošana, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmas moduli ALISE.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Leimaņu bibliotēka – vadītā Līga Lācīte” id=”citem_66″ parent=”collapse_69″]

Picture 403

Tālrunis: 652 29701, e-pasts: leimanubib@jekabpilsnovads.lv, leimbiblioteeka@inbox.lv
Adrese: Mežvijas, Leimaņu pagasts, Jēkabpils nov., LV-5223;
(‘filiāle’ Leimaņu Tautas namā, Leimaņos, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā)

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 16.00

O.

8.00 – 16.00

T.

9.00 – 15.00

(pieņem Leimaņu Tautas namā)

C.

8.00 – 16.00

P.

8.00 – 16.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:
Bibliotēkas krājums  – 7846
Lietotāju skaits – 170
Apmeklējumu skaits – 5322
Izsniegums – 5110

 

Leimaņu bibliotēka ir viens no informācijas centriem pagasta iedzīvotājiem ar mērķi – sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, veicināt viņu izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika izmantošanu. Leimaņu bibliotēka ir viena no retajām bibliotēkām, kurai ir  ārējās izsniegšanas punkts Leimaņos – tautas  namā. Katru trešdienu Leimaņu ciema iedzīvotāji var apmeklēt šo punktu, saņemt un apmainīt jaunākās grāmatas un žurnālus, izmantot datoru un internetu.

2012. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta, piešķirot tai vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Lasītāji var iepazīties un lasīt 15 preses izdevumus.

Bibliotēka strādā bibliotēku programmā ALISE4i. Veic grāmatu, žurnālu reģistrēšanu, izsniegšanu, lasītāju un interneta lietotāju uzskaiti.

Vēsture:

1909. gadā Biržu Izglītības biedrība “Darbs” nodibina savu bibliotēku. Leimaņu pagastu (agrāk ciemu) izveidoja 1945. gadā Biržu pagastā.  I pasaules kara laikā bibliotēkas grāmatas pazuda, fondu bibliotēkā atjauno pēc kara. 1911. gadā Biržu Lauksaimniecības biedrība nodibina bibliotēku. Arī šai bibliotēkai karš nodara lielus postījumus, pazūd viss grāmatu fonds. Bibliotēkas darbību atjauno pēc I pasaules kara.

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte. Beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu.

Leimaņu pagasta bibliotēka dibināta 1948. gadā. 1957. gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 4474 vienības. Bibliotēka vairākkārt ir pārvietota no ēkas  uz ēku.

Šodien bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un ir vietējais informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Liepu bibliotēka – vadītāja Ināra Valaine” id=”citem_23″ parent=”collapse_69″]

P5290660

Tālrunis: 20371522, e-pasts: liepubib@jekabpilsnovads.lv, zplb42@inbox.lv
Adrese: Liepas, Zasa, Jēkabpils nov., LV–5239

 

Bibliotēka atvērta:

P.

10.00 – 16.00

O.

10.00 – 16.00

T.

10.00 – 16.00

C.

10.00 – 16.00

P.

10.00 – 16.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:

Bibliotēkas krājums – 4295

Lietotāju skaits – 63

Apmeklējumu skaits – 3759

Izsniegums – 3842

Jēkabpils novada Zasas pagastā darbojas 2 bibliotēkas – Zasas bibliotēka un Liepu bibliotēka.

Liepu bibliotēkas vadītāja ir Ināra Valaine.

Liepas ir otra lielākā apdzīvota vieta Zasas pagastā, kas pamatoti lepojas ar sakoptajām sētām un Meža muzeju. Liepu bibliotēka ir saskarsmes centrs pagasta iedzīvotājiem.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Mežzemes bibliotēka – vadītāja Gunta Jaunzeme” id=”citem_69″ parent=”collapse_69″]

IMG_4868

Tālrunis: 65229566, e-pasts: mezzemesbib@jekabpilsnovads.lv
Adrese: ”Zītari”, Kalnaciems, Jēkabpils nov., LV–5220

 

Bibliotēka atvērta:

P.

09.00 – 17.00

O.

09.00 – 17.00

T.

09.00 – 17.00

C.

09.00 – 17.00

P.

09.00 – 17.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:

Bibliotēkas krājums – 4217

Lietotāju skaits – 116

Apmeklējumu skaits – 1374

Izsniegums – 3380

Jēkabpils novada Kalna pagastā ir divas bibliotēkas – Kalna bibliotēka un Mežzemes bibliotēka.

 

Bibliotēkas vadītāja Gunta Jaunzeme.

Bibliotēka dibināta 1961. gadā.  Kalna ciema mājās „ĀRIŅI”

2012.gadā decembrī piedzīvoja priecīgu notikumu Jurģus tika pārcelta uz kultūras namu „Zītari” jaunajām pēc renovācijas izremontētajām telpām, telpas ir daudz lielākas, gaišas siltas, lielākā daļa apmeklētāju nespēj vien priecāties par bibliotēkas gaišajām, mājīgajām telpām. Bibliotēka ir izvietota trīs telpās. Pirmajā telpā uzziņu literatūra, novadpētniecība, laikraksti un žurnāli. un lasītāju apkalpošana. Otrajā telpā atrodas internets un abonents. Trešajā telpā atrodas literatūra bērniem.

Bibliotēkā ir iekārtota zona bērniem, kas ir viegli atpazīstama, bērnu grāmatu krājums izvietots atsevišķā plauktā un daleņi noformēti ar pasaku ilustrācijām. Pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatu krājuma daleņi noformēti ar krāsainiem zīmējumiem. Bērnu literatūras nodaļā iegādātas jaunas mēbeles, galdiņš un krēsliņi piemēroti mazajiem lasītājiem.

Jau vairākus gadus ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kalna pagasta pārvaldes atbalstu Mežzemes bibliotēkā notiek konkurss “Bērnu un jauniešu žūrija”. Mežzemes bibliotēka šajā konkursā piedalās jau  ceturto gadu. Pagājušajā gadā Bērnu un jauniešu žūrijai pievienojās Vecāku žūrija.

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumus

 • Bibliotēkas apmeklēšanu, lietotāju pierakstīšanu, iepazīstināšanu ar lietošanas noteikumiem un darba kārtību.
 • Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšanu līdzņemšanai uz mājām.
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšanu pēc lietotāja pieprasījuma, lasītavā.
 • Datoru un interneta lietošanu saskaņā ar noteikumiem.
 • Informācijas meklēšanu ar dažādiem veidiem un meklēšanas programmām globālajā elektroniskajā informācijas tīmeklī dažādās vietnēs, katalogos un pieejamajās elektroniskajās datu bāzēs.
 • Bibliotēku, literatūru, informācijas iegūšanas un datortehnoloģiju iespēju, lasīšanas un izzināšanas popularizējošus pasākumus (izstādes, tematiskie pasākumi un citas formas).
 • Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām bibliotēkām.

Maksas pakalpojumus (pēc apstiprināta cenrāža)

 • Kopēšana  A4 formāta.
 • Izdruka no datora A4 formāta
 • Orģinālu skenēšana A4 formāta.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Rubeņu bibliotēka – vadītāja Agra Ozoliņa” id=”citem_4″ parent=”collapse_69″]

pagast.maja

Tālrunis: 65267149, e-pasts: rubenubib@jekabpilsnovads.lv, agra.ozolina@inbox.lv

Adrese: Rubene, Rubenes pagastmāja, Jēkabpils novads, LV-5229

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 16.00

O.

8.00 – 16.00

T.

8.00 – 16.00

C.

8.00 – 16.00

P.

8.00 – 16.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:

Bibliotēkas krājums – 6139

Lietotāju skaits – 197

Apmeklējumu skaits – 2335

Izsniegums – 5474

 

Jēkabpils novada Rubenes pagastā darbojas divas bibliotēkas.

Rubeņu bibliotēkas vadītāja Agra Ozoliņa. Darba stāžs bibliotēkā no 1977.gada. Bibliotēkas vadītāja atzīst, ka  bibliotekāra prestižs laukos ir cēlies. Jo bibliotekārus uzskata par zinošiem un darošiem cilvēkiem.

 

Bibliotēka piedāvā sekojošus bezmaksas pakalpojumus:

 • uzziņu literatūru
 • daiļliteratūru
 • bērnu un jauniešu grāmatas
 • žurnālus
 • internetu arī bezvadu
 • datorpakalpojumus
 • Jēkabpils reģiona bibliotēku elektronisko katalogu
 • datu bāzes Letonika, Lussoft datu bāze Laikrakstu bibliotēka
 • portālu filmas.lv, kur apmeklētājs bez maksas var noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālās un spēlfilmas.
 • novadpētniecības materiālus ( tematiskās mapes )

 

Bibliotēka dibināta 1947. gadā un bez pārtraukumiem darbojas līdz pat šim laikam ,joprojām atrodas tanī pat vietā un ēkā.

Bibliotēku finansē Jēkabpils novada pašvaldība.

Lietotājiem pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēka abonē 19 preses izdevumus latviešu valodā, pieejams Jēkabpils novada pašvaldības izdevums „Ļaudis un darbi”.

Bibliotēkaā tiek organizēti pasākumi un izstādes.

 

Vēsture:

Rubeņi no 18. gs. piederējuši poļu grāfu Plāteru dzimtai. Pēc lauksaimniecības agrārās reformas 1920./1921. gadā liela daļa grāfa īpašuma nonāk pagasta pašvaldības pārziņā. Šajā laikā pagastā dibinās vairākas biedrības un nodaļas. 1921. gadā Latviešu nacionālās jaunatnes savienība Rubeņu nodaļa nodibina bibliotēku. 1922. gadā Latvijas katoļu savienības Rubenes nodaļa dibina bibliotēku, kura atrodas Rubenes katoļu draudzes ērģelnieka mājā. Gadu vēlāk Latviešu Kultūras veicināšanas biedrības Rubeņu nodaļa atver bibliotēku, bet 1927. gadā nodaļu likvidē, bibliotēku nodod Rubenes 6 klašu pamatskolas rīcībā. 1924. gadā nodibina Izglītības biedrības “Gaisma” bibliotēku. 1930. gada beigās bibliotēkas fondā ir 822 grāmatas, lasītāju skaits – 25. Lasītājiem par laikā neatnestajām grāmatām ir jāmaksā soda nauda.

Padomju varas gados Rubeņos bibliotēku nodibina 1947. gadā. Pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts 2. maijā. Kā pirmie izdevumi tiek reģistrēti Krišjāņa Barona Latvju dainu izlase. 1947. gada beigās grāmatu fonds sasniedz 1075 vienības.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Slates bibliotēka – vadītāja Līga Zālīte” id=”citem_57″ parent=”collapse_69″]

Slates bibliotēka

Tālrunis: 22346995 , e-pasts: slatesbib@jekabpilsnovads.lv, slatesb-ka41@inbox.lv

Adrese: Slates pamatskola, Slate, Jēkabpils nov., LV–5229

 

Bibliotēka atvērta:

P.

Brīvdiena

Pusdienlaiks

O.

8.00 – 14.00

12.00 – 12.30

T.

8.00 – 16.30

C.

8.00 – 16.30

P.

8.00 – 16.30

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:

Bibliotēkas krājums – 5276

Lietotāju skaits – 88

Apmeklējumu skaits – 2084

Izsniegums – 3086

 

Rubenes   pagastā darbojas 2 bibliotēkas  Slates bibliotēka  un Rubeņu bibliotēka.

Slates bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kurā ikviens iedzīvotājs var saņemt nepieciešamo informāciju, kā arī rast veldzi savai dvēselei.

Bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte.

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumus

 • uzziņu literatūru
 • daiļliteratūru
 • bērnu un jauniešu grāmatas
 • periodiskos izdevumus
 • Datoru un interneta lietošanu saskaņā ar noteikumiem
 • Jēkabpils reģiona bibliotēku elektronisko katalogu
 • datu bāzes Letonika, Lussoft Laikrakstu bibliotēku(news.lv)
 • portāls www.filmas.lv, kur apmeklētājs bez maksas var noskatīties( piedāvātās latviešu filmas- animācija, dokumentālās lfilmas.)
 • novadpētniecības materiālus ( tematiskās mapes )
 • Izstādes , pasākumus.
 • Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām bibliotēkām.

[/citem]
[citem title=”Tadenavas bibliotēka – vadītāja Aina Timofejeva” id=”citem_59″ parent=”collapse_69″]

Tadenavas bibliotēka

Tālrunis: 28685188, e-pasts: tadenavasbib@jekabpilsnovads.lv, dptb19@inbox.lv

Skype: Aina196

Adrese: Līdumi 2, Tadenava, Jēkabpils nov., LV–5216

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 13.00

O.

Brīvdiena

T.

8.00 – 16.00

C.

Brīvdiena

P.

8.00 – 16.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:

Bibliotēkas krājums – 2922

Lietotāju skaits – 42

Apmeklējumu skaits – 671

Izsniegums – 1079

 

Dunavas pagastā darbojas divas bibliotēkas – Dunavas bibliotēka un Tadenavas bibliotēka.

Bibliotēkas vadītāja Aina Timofejeva. 2004. gadā bibliotēkas vadītājai piešķirta Latvijas republikas Kultūras ministrijas prēmija par mērķtiecīgu un radošu veikumu bibliotēkas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā.

Sakarā ar Ilūkstes rajona Dvietes ciema padomes Līgo  bibliotēkas likvidāciju 1965. gadā grāmatu fondu pārved uz Tadaini, Raiņa muzeja vienu telpu, kur 1965. gada 24. jūnijā iekārto bibliotēku. Vēlāk, 1994.gadā,  bibliotēku  pārceļ uz mežsaimniecības māju.

2001. gadā bibliotēkas vadītāja privatizē ēku, kurā atrodas Dunavas pagasta Tadenavas bibliotēka. Centrālā dzīvokļu komisija nodeva šo māju izsolē. Bibliotēkas vadītāja pieteicās uz šo māju un par privatizācijas sertifikātiem to iegādājās savā īpašumā. Līdz tam ēka piederēja Tadaines mežniecībai, tāpēc to Dunavas pagasts īrēja.

Bibliotēkas lasītāju vairāk interesē daiļliteratūra, īpaši latviešu trimdas rakstnieku darbi.

Bibliotekāre par saviem bibliotēkas lietotājiem saka: “Mani lasītāji kārtīgi  ievēro lasīšanas termiņus un grāmatas nezaudē. Lasītāji ir laipni un atsaucīgi, labprāt piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos”.

Bibliotēkā iekārtota piemiņas istaba dzejniekam un dramaturgam Jānim Rainim, kam Tadenava ir dzimtā vieta.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[citem title=”Zasas bibliotēka – vadītāja Inese Grauze” id=”citem_25″ parent=”collapse_69″]

Zasas bibliotēka

Tālrunis: 20371521, e-pasts: zasasbib@jekabpilsnovads.lv, inesegrauze@inbox.lv

Adrese: Astras, Zasa, Jēkabpils nov., LV–5239

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 16.00

O.

8.00 – 16.00

T.

8.00 – 16.00

C.

8.00 – 16.00

P.

8.00 – 16.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2015. gadā:

Bibliotēkas krājums – 5935

Lietotāju skaits – 75

Apmeklējumu skaits – 3380

Izsniegums – 2405

 

Zasas pagastā darbojas 2 bibliotēkas – Zasas bibliotēka un Liepu bibliotēka.

Ziņas par pirmo dibināto bibliotēku Zasā ir no 1923. gada, kad Latviešu Veicināšanas biedrības Zasas nodaļa nodibina bibliotēku. Gadu vēlāk, 1924. gadā, Zasas Lauksaimniecības biedrība arī nodibina bibliotēku.

Zasas bibliotēkas vadītāja Inese Grauze.

Zasa – bijušais muižas centrs. Pagastu šķērsoja Jēkabpils – Aknīstes šaursliežu dzelzceļa līnija.

Zasas pagasts ir seno sēļu apdzīvota vieta, par ko liecina Antūžu senkapos izdarītie arheoloģiskie izrakumi.

Blakus bibliotēkai atrodas Zasas parks, kura kompozīcijā ievērotas ainavu parka romantiskā novirziena iezīmes. Tas atgādina Gatčinas parku miniatūrā.

Bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un turpat arī Zasas vidusskola. Pāsvaldības ēkā atrodas arī vidusskolas bibliotēka. Tāpēc lielākā daļa bibliotēkas apmeklētāju ir skolēni.

Kā atzīmē pati bibliotekāre, šodienas bibliotekāram jābūt kompetentam daudzos jautājumos. Bibliotēkas apmeklētājs ir jāiepazīst un jāprot piedāvāt literatūru, ar kuru cilvēks būtu apmierināts. Ir jāuzklausa  katrs cilvēks, jāzina viņam pastāstīt par aktualitātēm pagastā, rajonā, valstī un pasaulē. Bibliotekāram jāprot radīt savā darba vietā patīkamu gaisotni, estētisku noformējumu, lai bibliotēkas lietotājs te varētu justies ērti un labi.

Bibliotēkas vadītāja Inese Grauze raksta dzeju.

Viens Ineses dzejolis ir sveiciens Jums:

Jel atveriet logus! 

Tas taču nav grēks, 

Ja ielidos istabās Jūsu 

Lielais cerību spēks!

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama kulturaskarte.lv

[/citem]
[/collapse]