Pašvaldība

galvene - enu dienaJēkabpils novads atrodas Augšzemē jeb Sēlijā. Tā kopējā platība ir 906 km2 un administratīvais centrs atrodas Jēkabpilī.

Novads izveidots 2009. gadā, apvienojot 7 pagastus – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas. Jēkabpils novadu šobrīd par savām mājām sauc vairāk kā 5000 iedzīvotāji.

(Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotajiem statistikas datiem uz 01.01.2016 Jēkabpils novadā dzīvo 5069 iedzīvotāji)

Savā ikdienas darbā novads seko attīstības vīzijai – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.

Jēkabpils novads ir tipisks lauku novads – tā teritorijā nav nevienas pilsētas, taču ir 60 kilometri Daugavas krasta, plaši meži, lauksaimniecības zeme, dabas objekti un skaistas ainavas.

Meži klāj 47% no Jēkabpils novada kopējās platības, kas ir viena no lielākajām novada dabas bagātībām. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 38% jeb 34 458 ha.

Jēkabpils novadā ir izvirzīts mērķis – nodrošināt kvalitatīvu izglītības līmeni visiem novada bērniem, jo tieši jaunā paaudze vadīs novada attīstību un turpmāko izaugsmi. Novadā darbojas četras  pamatskolas – Ābeļu, Dignājas, Dunavas un Rubenes, kā arī  viena vidusskola Zasā, kopā izglītojot vairāk kā 300 bērnus. Pirmsskolas grupās novadā mācās 90 bērni.

Papildus obligātajai izglītībai, bērniem ir iespēja piedalīties dažādās ārpusklases aktivitātēs un mākslinieciskajos kolektīvos.

Jēkabpils novadu šķērso pirmās šķiras valsts autoceļi (P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži, P 74 Siliņi – Aknīste un P 75 Jēkabpils – Nereta – Lietuvas robeža), kā arī vairāki 2. šķiras valsts autoceļi. Kopējais pašvaldības ielu un ceļu garums Jēkabpils novadā ir 488,3 km.

Unikāla pārvietošanās iespēja ir pārceltuves pār Daugavu Dignājā un Dunavā – 2 no 3 visā Latvijā.

Lai nodrošinātu pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, mums  ir ļoti svarīgs līdzsvarotas attīstības princips, ko arī ievērojam izstrādājot projektus un veidojot infrastruktūru.

Novadā nesen uzstādīti digitālie ūdensskaitītāji, atjaunotas skolas un veselības aprūpes iestādes, kā arī renovētas telpas sociālās aprūpes namā „Mežvijas” Leimaņu pagastā.

Galvenās uzņēmējdarbības formas  saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Novadā darbojas aptuveni  60 SIA, 10 individuālie komersanti, ap 200 ekonomiski aktīvas zemnieku saimniecības un 400 piemājas saimniecības. Attīstīta ir graudkopība, piena un gaļas lopkopība, kā arī biškopība.

Citās uzņēmējdarbības jomās noteikti  jāpiemin  Ritas Skrējānes  sēļu lauku sēta ,,Gulbji’’, kura iekļauta  tūrisma firmu maršrutos  un  z/s Kalnieši veikals ,,Rubeņi’’, kurš ir  konkursa ,,Latvijas  labākais tirgotājs’’ laureāts.

 Jēkabpils novadā dzīvo radoši cilvēki, kuri labprāt apmeklē dažādas kultūras un mākslas pasākumus. Pašvaldībā ir septiņi kultūras nami, kuros kopumā darbojas teju 30 amatierkolektīvi. Tajos iedzīvotāji dzied, dejo, spēlē teātri un organizē kopīgus svētkus.

Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt 11 publiskās bibliotēkās, kas aprīkotas ar modernu datortehniku, bezmaksas internetu un regulāri paplašina pieejamo grāmatu klāstu.

Novadā darbojas vairākas biedrības, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas, piedāvājot dažāda vecuma cilvēkiem attīstīt savas zināšanas un amata prasmes, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Biedrība „Ūdenszīmes” ir slavena ar pašu izveidoto pļavas muzeju un Siena dienu plenēru, bet amatniecības centrā „Rūme” Zasā regulāri tiek veiktas jauno keramiķu, audēju un koktēlnieku apmācības.

Svarīgus rehabilitācijas pakalpojumus sniedz biedrība „Mārtiņa fonds” Kalna pagastā un biedrība „Dzīvības koks” Dignājā.

Jēkabpils novadā apskatāmi neskaitāmi dabas objekti, 4 pilskalni un 5 baznīcas, muzejs un daudzas privātkolekcijas.

Par lielisku informācijas centru tūristiem kļuvušas pašvaldības izveidotās novadpētniecības telpas Zasā, kurās iespējams iepazīties ar novada vēsturi un tradīcijām, kā arī uzzināt par ievērojamākiem apskates objektiem.

Iespējams, tieši novada dabas bagātības ir iedvesmojušas Raini, brāļus Grīnus, Jāni Akurateru – Latvijas mēroga literātus, kuru dzimtā puse ir Jēkabpils novads.

Tadenavā apskatāmas Raiņa dzimtās mājas un muzejs. Šeit regulāri, katru septembri notiek arī Dzejas dienas. Kalna pagastā interesenti var apmeklēt Aleksandra Grīna parku un piemiņas vietu, bet Ābeļu pagastā – Akuratera piemiņas vietu.

Ar mežsaimniecības vēsturi un tradīcijām var iepazīties Meža muzejā Liepu ciematā, bet ar Dignājas vēsturi – muzejistabā „Laipa” Vandānos.

Neparasta ir arī padomju laika sadzīves lietu kolekcija Leimaņu pagastā.

Zasas pagasta centrā ir apskatāms krāšņais Zasas muižas parks, kam piešķirts ainavu arhitektūras pieminekļa statuss. Krāšņs un kopts dabas parks atrodas arī Rubenes pagasta centrā un, pateicoties biedrības vietējo iedzīvotāju iniciatīvai, tapis arī Latvju zīmju parks Leimaņu pagastā.

Jēkabpils novadā dzīvo sportiski un dzīvespriecīgi cilvēki, kuri aizpilda savu ikdienu un brīvo laiku ar aizraujošām aktivitātēm.

Novadā darbojas motoklubs „Slīterāni” ar savu trasi un dziļām skijoringa tradīcijām. Hokeja fani var sekot līdzi „HK Rubeņi” spēlēm, bet asāku sajūtu cienītāji var baudīt autokrosu „Pilskalnu” mototrasē Vidsalā.

Svarīga loma novada pastāvēšanā ir jaunajām ģimenēm, jo novada attīstība notiek tur, kur īpaša uzmanība un atbalsts tiek veltīts jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Ja vēlamies veidot dzīvi mūsu novadā labāku, nākotnes veidošanas procesā ir jāpiedalās ikvienam.

Par spīti sarežģītiem laikiem, nākotnē veramies ar optimismu – strādāsim savu iedzīvotāju labā pēc labākās sirdsapziņas, novērtējot un izmantojot tos resursus, kas ir mūsu rīcībā!

Uz tikšanos Raiņa saules zemē – Jēkabpils novadā!

 


Interesanti fakti:

Novads atrodas Austrumlatvijas zemienē Daugavas ielejas kreisajā krastā. Novada teritorijā ietilpst 60 kilometri Daugavas krasta, robežojamies  ar Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Līvānu un Ilūkstes novadiem un Jēkabpils pilsētu.

Novada kopējā platība ir 90 441,7 hektāri.

Iedzīvotāju skaits uz 2016. gada 1.janvāri – 5069  cilvēki.

Novada teritorijā ietilpst 7 pagasti – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas.

Mazākais pagasts pēc teritorijas ir Dignājas pagasts, bet lielākais – Rubenes pagasts. Savukārt, pēc iedzīvotāju skaita mazākais ir Leimaņu, bet lielākais – Rubenes pagasts.

No Jēkabpils novada kopējās platības 47%, klāj meži, kas ir viena no lielākajām novada dabas bagātībām. Lielākie mežu masīvi atrodas Kalna pagastā un Rubenes pagastā.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 38% jeb 34 458 ha no novada kopējās platības. Samērā daudz platību aizņem ūdens objektu zeme – 2864,3 ha, jeb 4% no kopējās platības.

Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību( graudkopība, piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību.

Jēkabpils novadu šķērso 1. šķiras valsts autoceļi P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži, P 74 Siliņi – Aknīste un P 75 Jēkabpils – Nereta – Lietuvas robeža, kā arī vairāki 2. šķiras valsts autoceļi. 2008. gadā kopējais pašvaldības ielu un ceļu garums Jēkabpils novadā ir 488,3 km, no tiem 7 km jeb 1,4% no kopgaruma bija segti ar melno segumu.

Novadā ir četras  pamatskolas – Ābeļu, Dignājas, Dunavas un Rubenes, kā arī  viena vidusskola – Zasas vidusskola.

Novadā ir  11 bibliotēkas, darbojas septiņi kultūras nami, kā arī amatniecības centrs “Rūme” Zasas pagastā un Sabiedrisko resursu centri Dignājas un Dunavas pagastos. Ir attīstīta pašdarbība un kultūras dzīve, kā arī nevalstiskais sektors, kuru pārstāv vairāk nekā piecpadsmit biedrības un interešu grupas.

Jēkabpils novads ir bagāts ar mežiem, ezeriem, purviem un dabas objektiem. Novadā atrodas 10 Eiropas Savienības izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla „Natura 2000” teritorijas: deviņi dabas liegumi un daļa dabas parka „ Dvietes palienes”

Zasas pagasta centrā ir apskatāms Zasas muižas parks, kam piešķirts ainavu arhitektūras pieminekļa statuss. Krāšņs un kopts dabas parks atrodas arī Rubenes pagasta centrā.

Dabas objekti novadā bez īpašās aizsardzības statusa ir šādi:

 • Daugavas krāce „Gārde”,
 • Kaupres pilskalns,
 • Dignājas pilskalns,
 • Kaldabruņas pilskalns,
 • Ābeļu (Burkānu) sala,
 • Dižakmens „ Velna pēda”,

Novadā ir apskatāmi  šādi muzeji, kolekcijas, piemiņas vietas:

 • Raiņa muzejs Tadenavā, Dunavas pagastā;
 • Piemiņas akmens Daugavas plostniekiem Dunavas pagastā.
 • Senlietu un lauksaimniecības tehnikas kolekcija Dunavas pagastā;
 • Senlietu un dabas veidojumu kolekcija Dunavas pagastā;
 • Amatniecības centrs “Rūme”Zasas pagastā;
 • Rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņas akmens un piemiņas ozols Ābeļu pagastā;
 • Ābeļu pagasta novadpētniecības kolekcija Brodu ciematā, Ābeļu pagastā;
 • Rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas vieta Kalna pagastā;
 • Sēļu sēta “Gulbji” Rubenes pagastā;
 • Pļavas muzejs Kaldabruņas ciemā, Rubenes pagastā