Nevalstiskās institūcijas

 

[collapse id=”collapse_68″]
[citem title=”Biedrība ” Akācija plus „” id=”citem_87″ parent=”collapse_68″]
Darbojas Leimaņu pagastā,
Vadītāja Inita Poriete, t. 25945299, e –pasts: so_akacija_plus@inbox.lv

Biedrības galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību, piesaistot naudas līdzekļus gan ar projektu rakstīšanu , gan ar ziedojumu piesaistīšanu  pieaugušo un bērnu izglītošanai, kā arī labdarības pasākumu organizēšanai dažādām sociālajām sfērām. Biedru skaits ir 14.
Mūsu organizāciju līdz šim ir atbalstījuši:
–  Leimaņu pagasta pašvaldība, kura biedrībai neliedz izmantot interneta, printera, kopētāja, sakaru pakalpojumus.
– Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”,  ar kuras starpniecību piedalījāmies LEADER + projektā un ieguvām 5000. -Ls biedrības telpas remontam.
– Sadarbojamies ar „Lietišķo sieviešu apvienību”  Rīgā , kuru pārstāv Irīna Pētersone. Viņi nu jau 3 gadus sponsorē ekskursijas uz Rīgu uz Lido- Ziemassvētku pasākums un dāvanas daudzbērnu ģimeņu bērniem, uz „Go Planet” un uz Zooloģisko dārzu.
– Atbalstītāji ir vietējās 15  zemnieku saimniecības kuri gan finansiāli, gan materiāli atbalstīja  zīmju parka izveidi, jo pirmo trīs zīmju izgatavošana tika apmaksāta no viņu  saziedotajiem līdzekļiem. LPKS „Ezerrieksts „ un LPKS „ Ezerkrasti -1” ziedoja naudu „Seno latvju zīmju parka „ izveidei .
– Tālākizglītības un informācijas Tehnoloģiju centrs Jēkabpilī piešķīra naudu projektam „Seno latvju zīmju parks”   vēl  3 zīmju izgatavošanai.
Nākotnes plāni ir turpināt iesāktā projekta „Seno latvju zīmju parks” ieceres īstenošanu Leimaņu skvērā, veicinot sadarbību starp NVO, pašvaldībām un privātuzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un sekmējot sabiedrības brīvprātīgu aktivitāšu palielināšanos .
Izgatavot „Seno latvju zīmju parkam” vēl 3 zīmes (Māras ,Ūsiņa un Zalkša  ) un šūpoles, lai veicinātu ātrāku parka attīstību  un  lai varētu piesaistīt tūristu un skolu jauniešu apmeklējumu. Ir iesniegts projekts Sorosa fondā Jaunatnes programmā- „Veidoju savu Latviju”, novembra sākuma gaidām atbildi .
Pašlaik Seno latvju zīmju parkā atrodas šādas zīmes : Jumis, Dievs, Austras koks , Laima, Zvaigzne un Saules zīme .
Seno latvju zīmju parks apskatāms, braucot pa autoceļu P 72 no Jēkabpils uz Ilūksti, Leimaņu pagastā.
[/citem]
[citem title=”Biedrība ‘Ābeļzieds'” id=”citem_11″ parent=”collapse_68″]
Darbojas Ābeļu pagastā,
Vadītāja Mārīte Rocēne
Tālrunis 22067209
E-pasts: mariterocena@inbox.lv
Biedrība  ir reģistrēta 2009. gada 5. augustā, tās mērķi ir paplašināt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Biedrības biedri aktīvi iesaistās Ābeļu pagasta pasākumos, novada un ārpus novada pasākumos. Katru gadu piedalās Jēkabpils novada NVO projektos.
[/citem]
[citem title=”Daudzbērnu ģimeņu apvienība ‘Dzīpariņš'” id=”citem_70″ parent=”collapse_68″]
Darbojas Dignājas pagastā
Vadītāja Silvija Stūrīte, Tālr.6529029, e-pasts: dgadziparins@inbox.lv
Biedrība reģistrēta 2002.gada 2.maijā.
Reģ. Nr. 40008067237
Adrese: “Kurilas”, Dignājas pag., Jēkabpils nov., Lv-5215

Organizācijas mērķis: Demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana.
2005.gada 22.jūnijā biedrībai piešķir sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Sabiedriskā labuma darbības veidi: labdarbība, izglītības veicināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība.
Varam veikt ziedojumu piesaisti un to mērķtiecīgu izlietošanu.
Konts: Sweedbank LV38HABA0551002597769, kods HABA LV22
Patreiz nodarbojamies ar mazturīgo atbalstīšanu Jēkabpils rajonā. Sadarbojamies ar LAD Rīgā. 2009.gadā atbalstam 2144 mazturīgos iedzīvotājus. Izsniegsim produktus par 48,4 tūkstošiem latu, t.i. 25 728 pārtikas pakas.
2010.gadā centīsimies atbalstīt 2500 personas. Šajā pasākumā ir diezgan daudz darba pie uzskaites un atskaitēm.
[/citem]
[citem title=”Biedrība „ Sēļu pūrs”” id=”citem_6″ parent=”collapse_68″]

Darbojas Zasas pagastā,
Vadītāja Anda Svarāne, t. 26557249,  e-pasts: anda.svarane@gmail.com

Biedrība dibināta 2007.gada 7.maijā un uzsākusi darbību ar dibināšanas dienu.

Mērķi: sēļu kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, jaunradīto kultūras vērtību kopšana, popularizēšana un pieejamības veicināšana.

Pamatdarbības virzieni: amatniecības un mākslas tradīciju uzturēšana un jaunu tradīciju veidošana, kultūrvēsturisku pasākumu organizēšana, mazā biznesa veicināšana, darbs ar bērniem un jauniešiem.

Dibinātāji un biedri: amatnieki, mākslinieki, sabiedriski aktīvi kultūras un izglītības darbinieki.

Projektu pieredze: Līdz šim ir realizēti 20 projekti atbilstoši biedrības mērķiem, katru gadu biedrība piedalās projektu konkursos.

Līdzšinējās darbības rezultātā ir izveidots Amatniecības apmācības sabiedriskais centrs, kurā notiek lekcijas, meistardarbnīcas, kursi. Projektā „Meistara lāde” izveidota pūra lāžu kolekcija un izgatavots mobils, transformējams stends amatniecības popularizēšanai. Aprīkotas un izveidotas trīs amatnieku darbnīcas: keramikas, drēbnieka, galdnieka. Rekonstruēts sēļu viduslaiku tērps. Projektā “Sēļi – zīmes” izveidota portretu kolekcija. Organizētas amatnieku izstādes Norvēģijā. Biedrība rīko zaļās prakses un pārgājienus bērniem un jauniešiem. 2015.gadā tika īstenots projekts „Vasaras Saulgriežu nometne Latvijas un diasporas bērniem”, kā rezultātā Zasā 2 nedēļas kopā pavadīja latviešu bērni no 5 valstīm. Ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras atbalstu biedrībā 10 jaunieši ieguvuši iemaņas NVO sektora darbā, kā rezultātā Zasā nodibinātas 2 jaunas jauniešu biedrības. Biedrība saņēmusi atzinības rakstu par aktīvu dalību NVA programmā “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 2015.gada rudenī biedrība uzsāka sestdienas skoliņu pirmsskolas vecuma bērniem, kurā bērni apgūst iemaņas veidošanā, zīmēšanā un mūzikā.

Sadarbības partneri ārpus Latvijas: Norvēģijas kultūras centrs „Hansgarden Kornstad” Averojas pašvaldībā; mākslinieku biedrību „Roda” Lietuvā; asociācija „Baltu centrs” Šauļos, Lietuvā; Rokišķu novada muzejs Lietuvā, Gruzijas latviešu biedrība „Ave sol!”.

 

Pēdējos darbības gados biedrība pastiprināti pievērsusi uzmanību projektiem, kas veicina jauniešu piesaisti dzimtajam novadam (sadarbībā ar NVA), bērnu un jauniešu kultūrvēstures zināšanu līmeņa paaugstināšanai (sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību un VKKF), izveidojusi Jēkabpils novada Zasā amatniecības apmācības sabiedrisko centru, izdevusi Tautas dzejnieka Raiņa ilustrētu dzejas krājumu bērniem „Satikšanās sabiedrībā”, īstenojusi starptautisku nometni latviešu bērniem pasaulē.


[/citem]
[citem title=”Biedrība „ Saime”” id=”citem_12″ parent=”collapse_68″]
Darbojas Rubenes pagastā,
Biedrības „Saime” vadītāja Ināra Kantāne, e-pasts: otrreiz@inbox.lv, t.65228204
[/citem]
[citem title=”Biedrība „ Noskaņa”” id=”citem_36″ parent=”collapse_68″]
Darbojas Zasas pagastā.
65221889 – Vija
65231980 – Ilga
2002. gada oktobrī Zasas pagasta pensionāri nolēma veidot klubiņu lai aktivizētu veco ļaužu dzīvi. 2006. gadā klubiņš “Noskaņa” ieguva biedrības statusu.
Izstrādājot projektu ar Eiropas  Savienības  līdzfinansējumu bija iespēja 2008. gada sākumā izremontēt klubiņam piešķirtās telpas. Piedalāmies dažādos projektu konkursos un cenšamies iegūt finansējumu klubiņa darbības veicināšanai.
Mūsu mērķis – Nāc līdzi, esi aktīvs un dzīvo sakoptā vidē!
Nodarbojamies ar dažādiem rokdarbiem, braucam pieredzes apmaiņā un labprāt uzņemam ciemiņus.
[/citem]
[citem title=”Biedrība „Ūdenszīmes”” id=”citem_44″ parent=”collapse_68″]
Darbojas Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā.
Vadītāja Ieva Jātniece, t.29548967; ieva.jatniece@gmail.com
Organizācija ir dibināta 2007. gada 21. jūnijā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, māksla un kultūra, bērnu un jauniešu izglītība un attīstība.  Savu ieceru īstenošanai 2007. gada 4. jūlijā no Rubenes pagasta padomes iznomājām neizmantotās  Kaldabruņas skolas telpas.

2008. gadā ir realizētas šādas aktivitātes:
– Realizēts “LEADER+” programmas projekts “Pļavas muzeja izveidošanas pirmā kārta”, kura ietvaros nomainīti 10 logi telpai, kurā tiks iekārtots šis muzejs, kā arī izstrādāts muzeja ilgtermiņa attīstības plāns;
– Realizēts “LEDER+” programmas projekts “ Radošā centra izveidošana Kaldabruņas skolā”, kura ietvaros veikts sanitārā mezgla remonts, ārdurvju nomaiņa, kā arī iegādāta nepieciešamā biroja tehnika;
– Noorganizēts siena skulptūru plenērs “Siena dienas” – pasākums notika no 2008.gada 1.-4. jūlijam, plenērā piedalījās ap 70 dalībnieki, noslēguma pasākumu apmeklēja ap 150 cilvēki;
– Realizēts projekts “Zaļā doma lauku skolām” , kura ietvaros Jēkabpils rajona skolās notika 5 semināri par FEE( Eiropas vides izglītības fonds) programmām Latvijā – “Ekoskolas”, “Iepazīsti mežu”, “Jaunie vides reportieri”.
– Nodrošināta aktīva līdzdalība Lauku partnerības “Sēlija” Integrētās lauku attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam izstrādē.

2009. gadā organizācijas galvenās aktivitātes ir šādas:
– Projekta “Siena dienas “realizācija (Jēkabpils rajona padomes atbalsts) – no 1. līdz 4. jūlijam noorganizēts siena skulptūru plenērs, kurā katru dienu piedalījās ap 60 dalībnieki, noslēguma pasākumu apmeklēja ap 250 cilvēki. Pasākumam bija plaša publicitāte gan rajona, gan Latvijas presē.
– Projekta “Kaldabruņas vasara” realizācija ( Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas atbalsts) – projekta ietvaros šovasar 14 dienas notiek radošās nodarbības 25 Rubenes pagasta bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Projekta noslēgumā notiks izstāde un vecāku diena, projekta dalībnieki dosies ekskursijā uz Brīvdabas muzeju un Zooloģisko dārzu.
– Projekta “Radošais centrs Kaldabruņas skolā” realizācija ( Kopienu Iniciatīvu fonda finansējums) – projekta ietvaros notiek nelieli telpu remontdarbi, iegādāta un uzstādīta malkas apkures krāsns, iegādāts radošo darbnīcu inventārs.

Nākotnes plāni un ieceres:
Strādāt pie Pļavas muzeja izveidošanas;
Nodrošināt aktivitātes arī ziemas periodā;
Organizēt Siena dienas arī turpmāk, neraugoties nedz uz krīzi, nedz lietu!
[/citem]
[citem title=”Biedrība „ Ūsiņš”” id=”citem_40″ parent=”collapse_68″]
Darbojas Ābeļu pagastā,
Vadītāja Ieva Jase, t. 26334749; divaiva@inbox.lv
[/citem]
[/collapse]