LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” darbības raksturojums

Darbības mērķi :

 1.Veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā;

 2. Atbalstīt lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

Darbības uzdevumi:  

1. Atbalstīt interešu grupu veidošanos un biedrību dibināšanu.

2. Sniegt konsultācijas ieceru īstenošanā.

3. Nodrošināt koordinējošās funkcijas starp visām iesaistītajām sabiedrības grupām.

4. Organizēt kopīgus pasākumus, apmācības, diskusiju grupas, interešu apzināšanas un pieredzes apmaiņas aktivitātes.

5. Pārstāvēt biedru intereses novadu un valsts līmenī.

Darbības teritorija:

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” dibināta 2004. gada 29. oktobrī Aknīstē.

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”” ir atvērta sabiedriska organizācija, kas apvieno bijušā Jēkabpils rajona teritorijā esošās 5 pašvaldības, 42 biedrības un 10 uzņēmējus lauku iedzīvotāju sadarbības un aktivitāšu veicināšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

ES LEADER programmas īstenošana 2007-2013:

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” ir īstenojusi savu attīstības plānu 2007.-2013.gadam, apgūstot šim mērķim piešķirto lauku attīstībai paredzēto ES LEADER programmas finansējumu – EUR 889311,64.

Reizi gadā partnerība izsludināja projektu konkursu, kurā biedrības, uzņēmēji un pašvaldības varēja iesniegt projektu pieteikumus savu ideju īstenošanai attīstības plānā paredzētajās rīcībās.

1. Īstenots 121 projekts 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:

Apvienotā rīcība “Drauga roka izaugsmei” – atbalsts dažāda rakstura pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmējdarbības dažādošanai, vietējo resursu inovatīvai izmantošanai, perspektīvu darba vietu radīšanai) – EUR 179926.40

Apvienotā rīcība „Lauku dzīvesziņa – skaistākai un ērtākai dzīves videi” – atbalsts dzīvesziņas popularizēšanai, publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanai, aktivitāšu dažādošanai – EUR 180945.17

Apvienotā rīcība “Veselība un sports – saudzē sevi un vidi” – atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības aktivitāšu veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai – EUR 243860.44

Rīcība “Sabiedrisko centru attīstība” – atbalsts sabiedriskās dzīves veicināšanai – EUR 130206,2

Rīcība “Mantojums” – atbalsts kultūrai kā vērtību radītājai – EUR 102170,92

2. Īstenoti 10 zemnieku saimniecību projekti 411.pasākumā „Konkurētspējas

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (atbalsts

mājražošanas attīstībai):

 

Rīcība ” Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, iepakošana” – EUR 52202,51

Partnerība ir uzsākusi attīstības plāna – stratēģijas – izstrādi jaunajam attīstības periodam 2013-2020. Plāna izstrāde balstīsies uz partnerības teritorijā dzīvojošo lauku iedzīvotāju vietējo vajadzību izpēti un analīzi, iekļaujot īstenoto LEADER projektu ieviesēju, semināru un aptauju dalībnieku izteiktās nākotnes ieceres.