Saistošie noteikumi

[collapse id=”collapse_74″]

[citem title=”Saistošo noteikumu konsolidētās redakcijas” id=”citem_33″ parent=”collapse_74″]

Jēkabpils novada pašvaldības nolikums

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā

Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām

Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā

Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām
[/citem]

[citem title=”2016. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_213″ parent=”collapse_74″]

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2016 „Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu”

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2016 “Pamatbudžets”

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2016 “Speciālais budžets”

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2016 “Pamatbudžets” 1.pielikums, 2.pielikums

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2016 “Speciālais budžets” , 2.pielikums, 3.pielikums

[/citem]
[citem title=”2015. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_23″ parent=”collapse_74″]

Nr. 3 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā

Nr. 4 Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam  Pielikumi: Pamatbudžets, Paskaidrojums

Nr. 5 Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam Pielikumi: Speciālais budžets, Speciālais budžets-ziedojumi, dāvinājumi, Paskaidrojumi speciālajam budžetam

Nr. 6 Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumosNr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”

Nr. 7 Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu

Nr. 8 Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam”

Nr. 9 Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam”

Nr. 10 Grozījumi 2015.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam”

Nr. 11 Grozījumi 2015.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.9/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam”

Nr. 12 Par nekustamā īpašuma nodokli Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Nr. 13 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Nr. 14 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Nr. 15 Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam” Pielikums nr.1, nr.2

Nr. 16 Grozījumi 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam”, Pielikums nr.1, nr.2, nr.3

[/citem]
[citem title=”2014. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_34″ parent=”collapse_74″]

Nr. 1 Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam   Pielikumi (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4)

Nr. 2 Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam Pielikumi (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5)

Nr. 3 Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 4 Precizējumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.februāra saistošos noteikumus Nr.4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā” (Zaudējuši spēku!)

Nr. 5 Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”

Nr.6 „Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”  (atcelti ar 25.04.2014. sēdes lēmumu Nr.91 protokols Nr.6)

Nr. 7 Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu,ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā

Nr. 8 Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jēkabpils novada pašvaldībasneapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”

Nr. 9 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

Nr. 13 Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Nr. 14 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2014„Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” Pielikumi (Nr.1, Nr.2)

Nr. 15 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2014„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam”  Pielikumi (Nr.1, Nr.2, Nr.3)

Nr. 18 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2014„Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam” Pielikumi (Nr.1, Nr.2)

Nr. 19 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2014„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam”  Pielikumi (Nr.1, Nr.2, Nr.3)

Nr. 20 Grozījumi Jēkabpils novada domes 2013.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā”

Nr. 23 Jēkabpils novada pašvaldības nolikums

[/citem]
[citem title=”2013. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_722″ parent=”collapse_74″]

Nr. 1. Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014. gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Nr. 2. Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam. Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 3. Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam. Pielikums Nr.1-4, Pielikums Nr.5

Nr. 4. Grozījumi 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014. gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” .

Nr. 5. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadamPielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 6. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 “Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadamPielikums Nr.1-3, Pielikums Nr.4,

Nr. 7. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadamPielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 8. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 “Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadamPielikums Nr.1-4, Pielikums Nr.5,

Nr. 9. Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu

Nr. 10 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 11 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 12 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”

Nr. 13 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvārī saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014.gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Nr. 14 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”

Nr. 15 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi”

Nr. 16 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”

Nr. 17 Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Jēkabpils novadā ,  Pielikums

Nr. 18 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā”

Nr. 19 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam”  Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

Nr. 20 Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014.gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, Paskaidrojuma raksts

Nr.21 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes”Paskaidrojuma raksts

Nr. 22 Grozījumi 2011.gada 26. maija precizētajos saistošajos noteikumos Nr.5. „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā”, Paskaidrojuma raksts

Nr. 23 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam”    Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

Nr. 24 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam”  Pielikums nr.1 – nr. 3, Pielikums nr.5

Nr. 25 Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā
[/citem]
[citem title=”2012. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_76″ parent=”collapse_74″]

Nr. 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2012. gadā Jēkabpils novada pašvaldībā

Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma “Gārdiņi” Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
Pārskats par detālplānojuma izstrādi
Grafiskā daļa
1. Plānošanas izstrādāšanas posmi un norise 2. Sabiedriskās apspriešanas pārskats
3. Pārskats par institūciju nosacījumiem un atzinumiem

Nr. 3. Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā Paskaidrojuma raksts (Atcelts ar 26.02.2015. sēdes lēmumu nr.70)

Nr. 4. Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam (ar pielikumiem)

Nr. 5. Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam (ar pielikumiem)

Nr. 6. Par Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Paskaidrojuma raksts

Nr. 7. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 – “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam”, Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 8. Grozījumi (Precizētie) Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 – „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”

Nr. 9. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 – “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam”, Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 10. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5 – “Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam”, Pielikums Nr.1 – Nr.4, Pielikums Nr.5

Nr. 11. Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 13. Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils novadā” (zaudējuši spēku ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15))

Nr. 14. Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Jēkabpils novada pašvaldībā

Nr. 15. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam”, Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 16. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”, Pielikums Nr.1-Nr.4, Pielikums Nr.5

Nr. 17. Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 18. Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 19. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam”, Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 20. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”, Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.5


[/citem]
[citem title=”2011. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_30″ parent=”collapse_74″]

Nr. 1. Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011. gadam (ar pielikumiem)

Nr. 2. Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011. gadam (ar pielikumiem)

Nr. 3. Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils novadā Paskaidrojuma raksts

Nr. 4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā (precizēti) Paskaidrojuma raksts

Nr. 5. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā (precizēti)

Nr. 6.  Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011. gadam” (ar pielikumiem)

Nr. 7. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2011. gadam” 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums

Nr. 8. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011. gadam” 4. pielikums

Nr. 9. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Jēkabpils novada pamatbudžetu 2011. gadam” (ar pielikumiem)

Nr. 10. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2011. gadam”

Nr. 11. Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes atsavināšanas nosacītās cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā Paskaidrojuma raksts

Nr. 12 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā”

Nr. 13. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Jēkabpils novada pamatbudžetu 2011. gadam” (ar pielikumiem)

Nr. 14. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Jēkabpils novada pamatbudžetu 2011. gadam” (ar pielikumiem) Paskaidrojuma raksts

Nr. 15. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jēkabpils novada speciālo 2011. gadam” (ar pielikumiem)

Nr. 16. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 17. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”


[/citem]
[citem title=”2010. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_78″ parent=”collapse_74″]

Nr. 1. Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010. gadam

Nr. 2. Par Jēkabpils novada speciālo budžetu 2010. gadam

Nr. 3. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 4. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizardzības noteikumi Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā

Nr. 5. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Nr. 6. Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu

Nr. 7. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Nr. 8. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Nr. 9. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010. gadam”

Nr. 10. Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

Nr. 11. Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

Nr. 12. Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā

Nr. 13. Par Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 2003. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 5 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Dignājas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Nr. 14. Par Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2001. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 6 „Par Zasas pagasta autoceļu sakopšanu, uzturēšanu un izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Nr. 15. Par Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2000. gada 11. maija saistošo noteikumu Nr. 3 „Par ēku uzturēšanu un dzīvojamo telpu lietošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Nr. 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām

Nr. 17. Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi

Nr. 18. Par teritorijas apsaimniekošanu un namīpašumu sanitāro kopšanu

Nr. 19. Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā (Zaudējuši spēku ar 2013. gada saistošajiem noteikumiem nr. 21)

Nr. 20. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”

Nr. 21. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010. gadam”

Nr. 22. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2010. gadam”   Pielikums Nr. 1   Pielikums Nr. 2   Pielikums Nr. 3   Pielikums Nr. 4   Pielikums Nr. 5

Nr. 23. Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi

Nr. 24. Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

Nr. 25. Grozījumi 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos “Nr. 6. Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu”

Nr. 26. Grozījumi 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos “Nr. 14. Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”

Nr. 27. Grozījumi 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”

Nr. 28. Grozījumi 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010. gadam”

Nr. 29. Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”


[/citem]
[citem title=”2009. gadā pieņemtie saistošie noteikumi” id=”citem_72″ parent=”collapse_74″]

Nr. 1. Jēkabpils novada pašvaldības nolikums

Nr. 2. Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2009. gadam1

Nr. 3. Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam1

Nr. 4. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2009. gadam” 1

Nr. 5. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam”1

Nr. 6. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (atcelti saskaņā ar Jēkabpils novada domes 18.03.2010 lēmumu, skatīt 2010. gada saistošos noteikumus Nr. 7)

Nr. 7. Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu (atcelti saskaņā ar Jēkabpils novada domes 18.03.2010 lēmumu, skatīt 2010. gada saistošos noteikumus Nr. 6)

Nr. 8. Par Jēkabpils novada teritorijas plānojumiem

Nr. 9. Par detālplānojumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam „Pauguri”

Nr. 10. Par detālplānojumu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta nekustamajam īpašumam „Priedītes”

Nr. 11. Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Nr. 12. Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā

Nr. 13. Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils novadā – (zaudējuši spēku ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15))

Nr. 14. Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām

Nr. 15. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2009. gadam1

Nr. 16. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam1

Nr. 17. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Nr. 18. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Nr. 19. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā

Nr. 20. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2009. gadam1

Nr. 21. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr .3 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2009. gadam1

Nr. 22. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”

 

1. Informāciju par budžeta izpildi var skatīt internetā – www.kase.gov.lv sadaļā pakalpojumi pašvaldībām


[/citem]
[/collapse]