Iesniegumu veidlapas

 

lejupieladet Iesniegums atzinuma par plānotās
darbības atbilstību
teritorijas plānojumam izsniegšanai
lejupieladet Iesniegums NĪN paziņojuma saņemšanai pa e-pastu
lejupieladet Iesniegums par zemes nomu
(Juridiskai personai
lejupieladet Iesniegums NĪN paziņojuma saņemšanai pa e-pastu atcelšanai
lejupieladet Iesniegums par zemes nomu
(Fiziskai personai)
lejupieladet Iesniegums novada atteikumam no pirmpirkuma tiesībām
lejupieladet Pieteikums zemes ierīcības
projekta izstrādāšanai
(nekustamā īpašuma veidošana)
lejupieladet Dzīvesvietas deklarācija
lejupieladet Iesniegums detālplānojuma
izstrādes uzsākšanai
lejupieladet Deklarētās dzīvesvietas anulēšana
lejupieladet Iesniegums par zemes
gabala atdalīšanu
un adreses/nosaukuma piešķiršanu
lejupieladet Iesniegums tirdzniecības atļaujas pieteikšanai
lejupieladet Iesniegums par ierīcības
projekta apstiprināšanu
lejupieladet Iesniegums publiska pasākuma pieteikšanai
lejupieladet Iesniegums par uzņemšanu
dzīvokļu
rindā / dzīvokļa piešķiršanu
lejupieladet Iesniegums politiski represētās personas apliecības
atkārtotai izsniegšanai
lejupieladet Iesniegums par dzīvokļa apmaiņu lejupieladet Iesniegums politiski represētās personas
statusa piešķiršanai un apliecības izsniegšanai
lejupieladet Iesniegums par dzīvojamās
telpas īres līguma izbeigšanu
lejupieladet Iesniegums par iedzīvotāju reģistrā
iekļauto ziņu izsniegšanu
lejupieladet Iesniegums par dabā neesošām
palīgēkām
lejupieladet Adreses piešķiršana/maiņa
lejupieladet Pieteikuma veidlapa autobusam lejupieladet Iesniegums tirdzniecības organizēšanai
lejupieladet Iesniegums koku ciršanai
ārpus meža zemes
lejupieladet Iesniegums par darījumu ar
lauksaimniecības zemi- fiziskai personai
lejupieladet Iesniegums par darījumu ar
lauksaimniecības zemi- juridiskai
personai
 lejupieladet Par politiski represētas personas
atvieglojumiem  nekustamā īpašuma nodoklim
lejupieladet Veidlapa_par_aprēķināto samaksāto_nek.
_īpašuma_nodokli
lejupieladet Veidlapa 1 grupas invalīdiem
lejupieladet Veidlapa pārmaksas pārcelšanai
no konta uz kontu
lejupieladet Veidlapa par parāda neesamību
lejupieladet Veidlapa pārmaksātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai