Dzimtsarakstu nodaļa

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas galvenie uzdevumi ir:

 • veikt laulību, dzimšanas un miršanas reģistrāciju,
 • veidot dzimtsarakstu arhīvu, nodrošināt arhīva dokumentu uzskaiti, glabāšanu, izmantošanu,
 • kārtot civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un anulēšanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu vai tiesas spriedumu,
 • izdarīt labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, tiesas spriedumu vai administratīvu aktu,
 • izsniegt atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības un izziņas vai reģistru norakstus,
 • veikt baznīcās noslēgto laulības reģistru noformēšanu,
 • organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu nodaļā,
 • veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz:

 • pilngadīgai personai, par kuras dzimšanu sastādīts reģistrs, vai viņas pilnvarotai personai;
 • nepilngadīgas personas vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem vai tās iestādes administrācijai, kurā nepilngadīgā persona atrodas audzināšanā;
 • nepilngadīgai personai vecumā no 15 līdz 18 gadiem, ja viņai ir personu apliecinošs dokuments.

Atkārtotu dzimšanas apliecību neizsniedz personām, kuras no bērna atteikušās, kurām atņemtas aizgādības tiesības vai kuru bērns ir adoptēts.

Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts. Ja laulība ir šķirta, bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu no laulības reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu.

Atkārtotu miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem. Pēc personas lūguma, pamatojoties uz miršanas reģistru, var izsniegt izziņu no reģistra.

Citām personām ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu no civilstāvokļa aktu reģistriem, ja tās pierāda savu ieinteresētību.