Sociālais dienests

Sociālā Dienesta nolikums

Jēkabpils novada sociālais dienests ir novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Jēkabpils novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no Jēkabpils novada budžeta līdzekļiem.

Sociālais darbs – profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Klients – persona, kas saņem sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus.

Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā ir septiņas pagastu pārvaldes, kurās apmeklētājus pieņem sociālais darbinieks.shema_soc_d

Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”

pdfico Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. – 2016. gadam Zemgales reģionā