Bāriņtiesa

JĒKABPILS NOVADA BĀRIŅTIESA

(,,Pagastmāja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212)

pdfico  Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikums

pdfico  2013. gada pārskats

pdficoPārskats_2014
pdficoPārskats_2015

Jēkabpils novada bāriņtiesa ir Jēkabpils novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas sastāvu ievēl Jēkabpils novada pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Jēkabpils novada bāriņtiesas sastāvā ir 7 locekļi, ieskaitot bāriņtiesas priekšsēdētāju. Katrā no Jēkabpils novada pagastiem tiek pieņemti iedzīvotāji, atbilstoši apmeklētāju pieņemšanas laikiem.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi veic apliecinājumus pagastu pārvaldēs visiem Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

 

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas apliecinājumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz Jēkabpils novada iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Jēkabpils novada teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās Jēkabpils novada teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina Jēkabpils novada teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina Jēkabpils novada teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo Jēkabpils novada teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem dzīvo Jēkabpils novada teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 euro;
 • par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 euro;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 euro;
 • par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro;
 • par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro;
 • par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta un izraksta sastādīšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta un kopijas apliecināšanu – 0,43 euro (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 euro;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 euro;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 euro;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro;
 • par cita veida dokumenta sastādīšanu – 4,27 euro (par katru lappusi).

 

Bāriņtiesai ir pienākums:

 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sniegt tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • aizstāvot bērnu un aizgādnībā esošo personu intereses, veikt pārrunas, apsekošanas, aptaujas, pieņemt lēmumus, iegūt dokumentāros un citus pierādījumus, lietu tālākai virzībai;
 • sagatavot statistikas pārskatus un cita veida atskaites, ziņojumus u.c.;

veikt citas funkcijas, vadoties no saistošajiem starptautiskajiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Bāriņtiesu likums, Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums).